מחנה אפרים הלכות גזלה ואבדה פרק א

מחנה אפרים הלכות גזלה ואבדה פרק א

  


הלכה ב
[ב] ואסור לגזול כל שהוא אפי' כותי וכו'. נ"ב כיון דקי"ל דמעות קונות בין בישראל בין בגוי ע"כ גזל הגוי אסור:
שם כתב הבכ"מ וי"ל שרבינו סובר כדפרש"י הפקעת הלואתו שאין גוזל ממש. נ"ב המרדכי בפ"ק דקידו' כתב דכי תבע ליה הלואתו הוי גזל אבל אי לא תבע ליה לא דלא מיקרי גזל אלא מיד ליד, ונראה דה"ה אם היה בידו של ישראל פקדון של גוי ושכחו ה"ז מותר ואין זה גזל, וכן מוכח מהתוס' בפ' אלו מציאות גבי נטלה ע"מ להחזירה אינו עובר אלא משום השב תשיבם: