מחנה אפרים הלכות ביכורים פרק ד

מחנה אפרים הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה יג
[יג] כתב הבכ"מ ז"ל המביא בכורים וכו' עד ואע"ג דבירושלמי מוקי לה בשליקטן לשלחן על ידי שליח וכו'. נ"ב עיין בספ"ב שהביא ר' הירושלמי וצ"ע: