מחנה אפרים הלכות אישות פרק יא

מחנה אפרים הלכות אישות פרק יא

  


הלכה ד
[ד] אבל החרשת והשוטה ל"מ מ"ב וק' דבפ' אלו נערות וכו' וצ"ע. נ"ב עיין במלחמת השם שם:
הלכה ה
[ה] כתב הר"מ נשא חרשת וכו'. נ"ב פ"ק דכתובות פריך בירוש' וחרשת יש לה קנין, ומוקי לה כשכנסה פקחת כנסה: