מחילה

מחילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7755 מקורות עבור מחילה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קכג

 מעביר [עלי] אלא כעין שאלה. יליף לן מרן דינא מאי, ואם יש הפרש בכמו זו החזקה בין מי שאומ' לא שתקתי אלא על מנת שאם ארצה אני מונע ובין מי שאמ' לא שתקתי אלא משום שלא ידעתי כי יש לי למנוע ועכשיו נתברר לי מה שאמרו רבותי' הריני מונע כי מחילה בטעות היתה או לא. וזה שאמרו רבותי' +שם נט, א+ ולאורה מאלתר הוי חזקה שאין לך אדם שסותמין אורו בפניו ושותק, אם הדבר תלוי בשתיקתו בלבד ואעפ"י שלא טען בעל החלונות שמכר לו ושנתן לו במתנה ומחל, או דלמ' דוקא שטען עליו שמכר או שנתן או שמחל, דילמ' דוקא

62

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שמב

 היא עד שבעה יומי לא האוי חזקה מיכאן ואילך האוי חזקה ואו חבריה בטינא אלתר האוי חזקה. והעברת המים הללו כיון שעברו כמנהג הראשון ושתק אין לו לחזור אמרינן אמ' רב שמן אחזיק לנטפי אחזיק לשפכי וכול'. ודאמ' כגון שאלה השאלתיך או ודאי פריש ליה שאלה השאלתיך הרי נודע דלאו מחילה מחיל ליה אבל או לא אמ' הכין הרי הוא בחזקת מוחל והרי זה מחזיק. ואמרינן התם אמ' ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי דאו כורכמא רישקא זבין ליה מאי הוה למעבד אמ' ליה איבעי ליה למחויי דאו לא תימא הכי הני משכנאתא דסורא דכתבי בהי במש' שנ'

63

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תמג

 הרכבי סימן תמגשאלות מר דוגש ממדינת דרעה. תשובות רבינו יצחק בן יעקב נ"ע.האשה שמחלה כתובתה לבעלה בפני שני עדים בלא קניין והעידו העדים על זה בעל פה אם קיימת המחילה הזאת בלא קניין או לא. - התשובה. אם מחלה כתובתה לבעלה בפני שני עדים הרי זה מחילה גמורה ואין צריך קניין לזה כי הממון הוא תחת יד הבעל ולא מיחסר משיכה. ומה שנמצא תחת יד מקבל המתנה אינו צריך לקנין. ואם תאמר הלא הפשרה צריכה קנין אע"פ שהחפץ הניתן נמצא תחת יד הנתבע. [על זה] נשיב שאין הדבר כן שאפשר שהחפץ הניתן אין לו שרש [אינו בנמצא] כלל ושהנותן

64

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תמח

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן תמחהאשה שמחלה כתובתה לבעלה מחילה גמורה ולא קרעה הכתובה רק נשארה אצלה וכו'. - התשובה. [כשבא הבעל לתת לה שנית כתובה] חייב הוא לכתוב לה כתובה שניה מזמן שני. משום שזאת הראשונה כבר נמחל שעבודה. ומה שאמרו רבותינו שהמגרש את האשה והחזירה על מנת כתובתה הראשונה החזירה. זהו במי שגירש אשתו ולא מחלה כתובתה ולא גבתה גם כן. אבל אם מחלה אותה כבר נמחל שעבודה וצריכה כתובתה שניה מזמן שני כמו שאמרנו. הלא תראה אמרם שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולווה בו שכבר נמחל שעבודו. והמחילה והפריעה שוין בענין זה:

65

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקלט

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקלטלר' נסים ז"ל. ושאלת יורש שאמר לו יורש אחר זהו אינו שלך. והיה מהסס מעט לא היה מכזיבו בפומבי ולא מצדיקו [מודה לו] בפומבי. ואחר זה לקח [היורש התובע] וכתב שטר מחילה למסרו לו והעיד עליו עדים (יגמל ה' שכרך). ואחר כך נודע לו שנשאר עוד הרבה מן הירושה. - צריך להדיין לעיין היטב בשטר המחילה. ואם פטרהו בו מכל התביעות שהיה תובעו בירושה הלא מחל לו ולא יוכל לתבוע כלום. או מה שדומה לזה בלשון ממה שנראה מהוראת המלות. ואם פטרו מכל הנכסים [של הירושה] ונודע לו אח"כ לא יוכל לתבוע מה שנודע אח"כ. ואם

66

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן קיא

 סרה אותה האימה מלבו דכתיב ואתחנן ואתנפל. וחד אמר כדי שתחולל דעתו עליו בשיעור שתסור האימה מלבו ויכוין לבו לחלות פני צורו שימחול על מה שפשע ומרד שזה יותר שיעור מן המתכוין לקבל פרס כי ענין ואתחנן כגון לקבל פרס הוא שהיה משה רבינו מתחנן אבל ענין ויחל הוא בקשת מחילה וצריך דברי תחינה בבכיה.

67

תשובות הגאונים - קורונל סימן יח

 תשובות הגאונים - קורונל סימן יחוששאלתם ראובן נשא אשה ולא היו לו בנים ובקשה להשיאו אשה אחרת ומחלה לו נדונייתה כך הלכה שכל אשה שמחלה לבעלה מה שעשת עשוי אם לא רימה בה ולא אנסה וצריכה קנין בפני בית דין או שלשה מישראל הם ב"ד והוה מחילתה מחילה בנדונייתא ותוספתא ובמתנה שבכתובה אבל בה' זוזי מוהריה אינה יכולה למחול ואם מחלה אותם אינה מחילה ואינה יכולה לחזור בנדונייתה.

68

תשובות הגאונים - קורונל סימן סז

 לא קניא אלא היכא דמתעבדא בב"ד מומחין דאמרינן והלכתא דאסמכתא לא קניא והוא דלא אנוס והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב אי הוה אניס לא קניא ואשתו של יעקב זה אם לא היתה אנוסה מחמתו בשעת המחילה והיה הקנין לפני ב"ד חשוב ומומחה שבאותה המדינה מחילתה קיימת ואם לאו אין באותה מחילה ממש ויש לה לגבות כתובתה ותוספתה ונדוניתה מבעלה:

69

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן כו

 כתבו ותנו. והני מילי בבארי דעד דאמר כתבו ותנו. אבל מסוכן או מושלך בבור אפילו לא אמר אלא כתבו בלבד כותבין ונותנין בלא קנין ועדים או שופט (לעיל סימן א' וסימן ה וסימן כ"ד). שפעמים שקונין מבעל בשעה שמגרש את אשתו - התם שמא יש ביניהם דבר ממון או פשרה או מחילה או שמא מורדת היא והחזירה לו כתובתה וצריך להודות בבית דין שהחזירה לו כתובתה, שדברים אלו ודאי צריכין קנין. +(גיטין ס"ה)+

70

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן סט

 שסרח על חבירו תחלה והלך ובקש ממנו פעם ראשון ושני ולא קבלו מה יעשה יעשה שורה של אנשים ויפייסנו בפניהם שנאמר ישור על אנשים וגו' וא"כ מה כתוב פדה נפשו מעבור בשחת וגו' א"ר יוסי הדא דתימא באותו שלא הוציא עליו שם רע אבל באותו שהוציא עליו ש"ר אין לו מחילה עולמית. ישור על אנשים פי' לשון שורה ואין שורה פחותה מג' בני אדם ויאמר חטאתי הרי פעם אחת וישר העויתי פעם שניה ולא שוה לי שלישית.

1234567891011121314151617181920