מחילה

מחילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7755 מקורות עבור מחילה. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מעשי ה' מעשי בראשית פרק ה (פרשת בראשית)

 באמת זרה היא בעיני שכבר היתה אמונתו ח"ו כאמונת אפלטון ופחותה ממנה, שאפלטון חשב היות חומר אחר קודם וזה השלם חשב היות שני חמרים קדומים אחד שנתהוה ממנו החומר השמימיי ואחד שנתהוה ממנו חומר הארץ. גם מ"ש הרמב"ם שהועילנו תועלת גדולה במ"ש שחומר השמים נבדל מחומר הארץ ושהוא נכבד ממנו. מחילה מכבודו כנראה שבסתר פניו ישא שאם הוא בא לומר שהם שני גופים נפרדים זה מזה למה יאמר שהועילו בזה והלא אין רצונו בתועלתו זה, ובחלק א' פרק ע"ב כתב שהם איש אחד וגוף אחד, ואם בא לומר שחומר השמים נכבד מחומר הארץ עם היותם גוף אחד כאשר יהיה באבר

152

מצודת דוד שמואל א פרק כה

 אמר דוד בעצמו אל שאול ישפוט ה' וכו' וידי לא תהיה בך:(כז) ועתה הברכה - התפייס נא בעבור הברכה הזאת וכו':ונתנה וכו' - מפני הכבוד לא אמרה ונתנה לך כי למעלתו למעט יחשב ואמרה ונתנה להנערים וכו':(כח) שא נא וכו' - הקדימה לשאול מחילה אם תכשל בלשונה לדבר מה מול כבודו:כי עשה יעשה - זה ראשית אמריה תאמר הן ידעתי שה' יעשה לאדוני בית נאמן ומתקיים ועד עולם לא תוסר המלוכה מביתו לא כשאול שיוסר המלוכה מזרעו:כי מלחמות ה' - כל מלחמתך המה מלחמות ה' לעשות נקמה בפלשתים אבל לא תמצא בך רעה מימיך ללחום ולהרוג אנשים מישראל כאשר עשה

153

מצודת דוד משלי פרק טו

 ובתבואות - בעת בוא בו הרשע נשחת הבית ההוא:(ז) יזרו דעת - המה מפזרים את הדעת ללמד לכל:לא כן - ר"ל לא כן יחפצו ללמוד כאשר החכמים חפצים ללמד:(ח) תועבת ה' - כשעדיין לא שבו מרשעים ולא התפללו על המחילה:ותפלת ישרים - השואלים מחילה בעת הבאת הזבח התפלה ההיא היא לרצון לה':(ט) דרך רשע - ההולך לעשות רשע ועם שלא עשאה:ומרדף - הרודף לעשות צדקה אף אם נאנס ולא עשאה מ"מ יאהב לה':(י) מוסר רע - יסורים רעים מוכנים לעוזב אורח הנכונה והראוי:(יא) שאול - הקבר והגיהנם המה נגד ה' ויודע כל אשר בהם ומכ"ש שיודע הוא כל מחשבות לבות בני

154

מצודת ציון שמואל א פרק טו

 ענין רצון:להקשיב - לשמוע:(כג) ואון - ענין דבר תוהו ושקר כמו התרפים דברו און (זכריה י'):ותרפים - הוי"ו יתירה כמו נרדם ורכב (תלים /תהלים/ ע"ו):הפצר - ענין רבוי הדברים כמו ויפצר בם (בראשית י"ט):יען - בעבור:(כה) שא - ענין מחילה:(כז) בכנף - בקצה שפולי המעיל כמו ויכרת את כנף המעיל (לקמן כד):(כט) נצח - ענין חוזק והתגברות כמו אבד נצחי (איכה ג) ועל המקום יאמר שהוא חוזקן של ישראל:ינחם - ענין הפוך מחשבה:(לב) מעדנות - ענין קשור כמו התקשר מעדנות כימה (איוב ל"ח):אכן - באמת:(לג) שכלה - מי שבניו מתים קרוי שכול כמו למה אשכל (ברא' כ"ז):וישסף - תרגומו ופשח

155

מצודת ציון שמואל א פרק כה

 כה) ונבלה - ענין דברי גנאי וכעור כמו נבל נבלה ידבר (ישעיה לב):(כז) הברכה - מתנה ומנחה כמו קח נא את ברכתי (בראשית לג):ברגלי אדני - ר"ל עם מהלכו ואחריו כמו לעם אשר ברגלי (שופטים ח):(כח) שא - ענין מחילה:נאמן - מתקיים כמו יתד במקום נאמן (ישעיה כ"ב):(כט) צרורה - ענין קשירה כמו צרור כספו (בראשית מב):יקלענה - ענינו השלכה בהכלי העשוי כעין מקל ובראשו כעין כף ובו יניחו האבן הנזרק ולזה קרוי כף הקלע:(לא) לפוקה - אף הוא ענין מכשול כמו ופיק ברכים (נחום ב):(לג) טעמך - דבורך ועצתך כמו וטעם זקנים יקח (איוב יב):כליתני - מנעת אותי:(לד) ואולם -

156

מצודת ציון מיכה פרק ז

 מ"ט):כזוחלי - ענין נגירה והזלה בארץ ובדרז"ל כל הימים מטהרים בזוחלין (שבת ס"ט) ויקרא הנחש כן לפי שאין לו רגלים והלוכו נראה כזוחל ונגרר וכן חמת זוחלי עפר (דברים ל"ב):ירגזו - ענין חרדה:ממסגרותיהם - מלשון סגירה:אל ה' - את ה':(יח) נושא - ענין מחילה כמו נשאת עון עמך (תהלים פ"ה):החזיק - ענין אחיזה:(יט) יכבוש - ענין תפישה בחזקה כמו ויכבשום לעבדים (ירמיה ל"ד):במצלות - ענין עומק כמו ואת רודפיהם השלכת במצולות (נחמיה ט'):

157

מצודת ציון תהלים פרק כה

 ה) הדריכני - מלשון דרך:(ח) יורה - ילמד:(ט) ידרך - מלשון דרך:(טז) ועני - רצה לומר מוכנע:(יז) ממצוקותי - מלשון צוקה וצרה:(יח) ושא - ענין מחילה וסליחה:(יט) רבו - גדלו:

158

מצודת ציון תהלים פרק לב

 מצודת ציון תהלים פרק לב(א) נשוי - ענין מחילה כמו כל תשא עון (הושע י"ד):(ג) בלו - נרקב:(ד) לשדי - ענין לחלוחית כמו לשד השמן (במדבר י"א):בחרבוני - מל' חורב ויובש החום:קיץ - הם ימי החמה:(ח) ואורך - ואלמדך:איעצה - מל' עצה:(ט) במתג ורסן - שמות כלי ברזל ההושם בפי הבהמה להוליכם ע"י ולקשטה:עדיו - פיו כמו המשביע בטוב עדיך (לקמן /תהילים/ ק"ג):לבלום - ענין חסימת וסגירת הפה ובדרז"ל מי שבולם עצמו בשעת מריבה (חולין פ"ט):

159

משיבת נפש הקדמה

 שעיבורו של נחש שבעים שנה. ביאור יפה מה חטא קין. ומה ר"ל בהיותם בשדה, מאי נפקא מינה בהיותם בשדה או בבית. או מפני מה הרג הבל, מה עשה לו, גם למה לא גזר הקב"ה למיתה על קין הלא בן נח אזהרתו זו היא מיתתו. גזר עליו גלות. ולא נמצא שביקש מחילה. פירש"י דחוק. זה שפי' מפרי האדמה מן הגרוע זרע פשתן, אלה דברי נביאות, ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש כל מדות טובות ומדות רעות, לדבק בטוב ולרחק מרע. ביאור יפה מפני מה נקנס קיין ומיתות ער ואונן ובני דור המבול, ולא הגיעו למאה שנים. רש"י פי' שאין ב"ד שלמעלה

160

משיבת נפש בראשית פרשת תולדות פרק כו

 יח) ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם. קשה מה צ"ל אחרי מות אברהם. ונ"ל ללמוד מכאן ב' דברים דין מחאה שאם סתמום בחייו ולא מיחה הפסיד חזקתו בבארות אעפ"י שהיה במדינה אחרת, למדנו שמחאה שלא בפניו הוי מחאה וצריך מחילה דחבריה וחבריה אית ליה מלבד ג' ארצות יודא וגליל ועבר הירדן. אמנם מאשר דלא סיתמום בחייו הפסידו חזקתו. ועוד למדנו שכבוד שחייבים לכבד ת"ח וזקנים ונשיאים הוא בחייהם ע"כ מכבוד אברהם שיהא נזכר שמו על הבארות לא רצו לסתום למעט כבודו כי נשיא ומלך היה. ות"ח וזקן. אמנם לאחר מותו סתמום ולאו משום... אלא חזקה שלא היו צריכין להן. אמנם באב

1234567891011121314151617181920