מחילה

מחילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7755 מקורות עבור מחילה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק א

 מחמשים אמה לכן ומחמשים אמה לכאן אין מפנין אותו פחות מיכן מפנין אותו כל הקברות מתפנין חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא ר' עקיבא אומ' אף קבר המלך וקבר הנביא מתפנין אמרו לו והלא קברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלם ולא נגע בהן אדם מעולם אמ' להן משם ראיה מחילה היתה שם והיתה מוציאה טומאה לנחל קדרון הלכה יבמרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלן ובין מלמטן מן הצדדין ר' שמעון או' כשם שמרחיקין מלמעלה כך מרחיקין מלמטה ר' יוסי מתיר שלא ניתנו שדות אלא לנטיעה הלכה יגלא יטע אדן

2

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לה

 מוציאין בה זיזין וגזוזטראות וצינורות לר"ה מפני אהל טומאת המת. ואין מלינין בה את המת. ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם. ואין עושין בה מקום לגר תושב. ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וחולדה הנבואה /הנביאה/ שהיו שם מימות נביאים הראשונים. וכשפינו את הקברות מפני מה לא פינום אמרו מחילה היתה שם שהיתה מוציאה הטומאה לנחל קדרון. ואין נוטעים בה נטיעות. ואין עושין בה גנות ופרדסין חוץ מגנות ורדים שהיו שם מימות נביאים הראשונים. ואין מגדלין בה אווזין ותרנגולין. ואין צ"ל חזירים. אין מקיימין בה אשפתות מפני הטומאה. ואין מקיימין בה סורר ומורה דברי רבי נתן שנאמר ותפשו בו

3

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 שבעלה מיסב, אמר להם כל השותה בכלה כאילו שותה בזונה, אמרו לו והלא בנות תלמידי חכמים יש בהן דרך ארץ, אמר להם חס ושלום כל מי שאין ריח תורה על פיו אין בו דרך ארץ. הכריז ר' אלעזר בן עזריה בארבע מאות שופרות, שכל המקבל כוס מיד כלה אין לו מחילה לעולם.רבנן סברי כיון דבת תלמיד חכם היא, במנהגא דאביה תפשה, ור' אליעזר אומר לך, לעולם אשה כבעלה, כדתניא מעשה באשה אחת שהיתה נשואה לתלמיד חכם, והיתה קושרת לו קשר תפלין על ידו בכל יום, מת תלמיד חכם ונשאה למוכס, והיתה קושרת לו קשר מוכסין על ידיו.הכריז ר'

4

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק יד

 אין מפנין אותו, פחות מיכן מפנין אותו. הלכה יכל הקברות מתפנין, חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא, רבי עקיבא אומר אף קבר המלך וקבר הנביא מתפנין, אמרו לרבי עקיבא והלא קברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים, ולא נגע בהן אדם מעולם, אמר להם משם ראייה מחילה היתה עשויה להן והיתה מוציאה את הטומאה לנחל קדרון. הלכה יאהמוכר דרך קברו לחבירו, לא עשה כלום; המוכר מקום הספדו, לא עשה כלום. הלוקח מעמד מחבירו, שמו לו זקני בית אב ארבעה קבין, דרך היחיד ארבע אמות, דרך הרבים שש עשרה אמות, דרך המלך אין לה שיעור, דרך הקבר אין לה

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ח

 אמר אדם שסרח לחבירו וביקש ממנו ולא קיבלו יעשה שורת בני אדם ויפייסנו דכתיב [איוב לג כז] ישור על אנשים וגו'. ואם עשה כן מה כתיב תמן [שם כח] פדה נפשו מעבור בשחת וגו'. א"ר ייסה הדא דתימר שלא הוציא לו שם רע אבל הוציא לו שם רע אין לו מחילה עולמית:הלכה ח[דף לז עמוד א] מתני' האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב על מנת לפטור חייב קרע את כסותי שבר את כדי חייב על מנת לפטור פטור עשה כן לאיש פלוני על מנת לפטור חייב בין בגופו בין בממונו: גמ' האומר סמא

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק טז

 סוף בין שאין להם סוף אשתו אסורה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מים שאין להם סוף אשתו אסורה שיש להם סוף אשתו מותרת. א"ר מאיר מעשה שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלשה ימים. אמר לו אין מזכירין מעשה ניסים. אמר רבי מעשה בשנים שירדו לכמור מכמורת לירדן לציתותי. ראה אחד מחילה של דגים ונכנס לתוכה וביקש לצאת לא היה מוצא פיתחה של מערה ובא חבירו ועמד על פיתחה של מערה ושהא כדי שתצא נפשו ובא והגיד בתוך ביתו ובשחרית זרחה החמה והכיר פתחה של מערה ויצא ובא ומצא הספד קשור בתוך ביתו. אמר ר' עקיבא מעשה [דף פג עמוד ב]

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת נזיר פרק ט

 לשבעים אמה ושיריים מאן דאמר מפנין אותו בעשוי כמין ג"ם מאן דאמר אין מפנין בעשוי כמין היא כל הקברות מתפנין חוץ מקברי המלך ומקברי הנביא אמרו לו לר"ע והלא קיברי בני דוד מתפנין וקיברי בני חולדה היו בירושלים ולא נגע אדם בהן לפנותן מעולם אמר להן ר' עקיבה משם ראיה מחילה היה שם ומשם היתה טומאה מקדדת ויוצאה לנחל קדרון תמן תנינן ועושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלא המיטה והכא הוא אמר הכין תמן מלא המיטה עומדת ברם הכא מלוא מיטה חוזרת עד איכן עד כדי נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן תמן תנינן כרם שהוא נטוע על

8

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

 משה כותב מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא כתוב כענין שנאמר +ירמיה לו יח+ ויאמר אליהם ברוך מפיו יקרא אלי. רבי אליעזר אומר בת קול יוצאת מתוך המחנה שנים עשר מיל על שנים עשר מיל והיתה מכרזת ואומרת מת משה סמליון אמר וימת שם משה. ומנין אתה אומר מחילה היתה יוצאה מקבורתו של משה לקבורתם של אבות נאמר כאן וימת שם משה ונאמר להלן +בראשית מט לא+ שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, ויש אומרים לא מת משה אלא עומד ומשרת למעלה נאמר כאן שם ונאמר להלן +שמות לד כח+ ויהי שם עם ה'. עבד ה', לא בגנותו של

9

מדרש תנאים לדברים פרק ה

 ולהלן הוא אומר (ט"ו ט"ו) ויפדך יכול תהא חייב למצרים ת"ל ויוציאך יכול הוציאך ועונך עליה ת"ל ויפדך אמור מעתה הוציאך חנם ופדאך מעון: על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת הא כל המקיים את השבת מעלין עליו כאלו עשה את השבת וכל המחלל את השבת אין לו מחילה לעולם וכאלו עבר על כל מצות שבתורה וכן הוא אומר (ישעיה נ"ו ב') שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע +[כל השומר את השבת כשומר ידו מעשות כל רע]+ וכל המחלל את השבת כעושה כל רע: קשה היא חילול השבת שאין הכתוב מזהיר אלא על השבת שנ' (יר'

10

מדרש תנאים לדברים פרק לא

 אתה בא אלי להרגני כך אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם בלשון שקלסתיך אתה בא להרגני ומה קלסו שאמר לפניו (י יד) הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים והקב"ה אמר לו הן קרבו ימיך למות: השיב הקב"ה ואמר למשה לא זכור אתה בשעה שהיו בני לוי עומדים לבקש מלפניך מחילה ואמרת להם (במד' טז ז) רב לכם בני לוי ועכשיו הרי תשובתך רב לך אל תוסף (ג כו): משיב הקב"ה ואמר למשה הלא כמה פעמים הייתי מצוה אותך לסבול טרחן של בני וכשבאו למי מריבה קראת להן שוטים ואמרת (במדבר כ י) שמעו נא המרים עכשיו הסתלק מהם דלית

1234567891011121314151617181920