מחזור

מחזור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1571 מקורות עבור מחזור. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ג

 כל צורכו. [דף כא עמוד ב] ויידא אמרה דא יום טוב שחל להיות ערב שבת. א"ר שיין מלבה עליה נעורת של פשתן. קטמה ונתלבת מהו. ר' חייא רובא עלה לביתו והורי מותר. בעון קומי ר' זעירה ורבי הושעיה ור' חנניה חבריהון דרבנן ליבה לשעבר עבר ר' אמי ואידרון חבריא בעון מחזור עליהן. אמר לון ר' חנניה חבריהון דרבנן מן דהוה עובדא הוה עובדא. א"ר שמואל בר סוסרטיי לכן צריכה לבה. א"ר מנא אנא קשייתה קומי ר' בא בריה דרב פפי אין תימר לשעבר. אפילו לא בישל עליה בתחלה. דתני המעשר והמבשל בשבת בשוגג יאכל ובמזיד לא יאכל דברי ר"מ. ר"י

2

פרקי דרבי אליעזר פרק ו

 אלו נבראו והסדירן ברקיע השמים: כל המזלות משרתים את ימות חדש החמה, וימות חדש החמה שלשים יום עשר שעות ומחצה, וכל מזל ומזל משרת את ימות חדש החמה שני ימים ומחצה, שני מזלות לחמשה ימים. השר המתחיל בראש חדש חמה הוא השר המשלים בסוף חדש חמה, הוא הפותח והוא הסוגר. מחזור גדול של חמה שמונה ועשרים שנה. ושבעה מחזורים הקטנים יש בו, מארבע ארבע שנים. חשבון ימות החמה שלש מאות ששים וחמשה ימים ורביע יום. תקופות שנת החמה ארבע מתשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה. ראשי מחזורות של תקופה דב"ז הגא"ו. בין מחזור למחזור חמשה ימים ושש שעות. תקופות של

3

פרקי דרבי אליעזר פרק ז

 מעשה חמה במתינות וכל מעשה לבנה בזריזות. מה שהחמה מהלכת כל ימות השנה, מהלכת הלבנה ליום אחד, וכל שהחמה מהלכת כל ימות השנה מהלכת הלבנה לשלשים יום: כל הימים משרתים לראש מולד הלבנה לאחריהם למפרע. בתחלת ליל רביעי ראש מולד לבנה בשעת שבתאי, שנ"ץ כמ"ל ח"ש. ולאחר שלש שנים של מחזור הקטן, יום של אחריו תחלת ליל שלישי ראש מולד הלבנה בשעת נגה. ולאחר שלש שנים של מחזור הקטן חוזר יום של אחריו. בתחלת ליל שני ראש מולד הלבנה בשעת צדק. ולאחר שלש שנים של מחזור הקטן, חוזר יום של אחריו. בתחלת ליל ראשון, ראש מולד לבנה בשעת כוכב. ולאחר

4

פרקי דרבי אליעזר פרק ח

 העשבים, ועל התקופות. הגיעו שנים ולא הגיע אחד, אין מעברין את השנה לא על האילנות ולא על העשבים. הגיע אחד ולא הגיעו השנים, מעברין את השנה על התקופות. אם נכנסה התקופה מעשרים יום של חדש טבת ולמטה מעברין את השנה. מעשרים יום של חדש טבת ולמעלה אין מעברין את השנה. מחזור העבור מתשע עשרה שנה, ושבעה מחזורין קטנים יש בו. יש מהן משלש ויש מהן משתים, שלש ושתים, שלש ושלש ושלש, ושלש ושתים. בראש חדש ניסן נגלה הקדוש ברוך הוא על משה ועל אהרן בארץ מצרים, והיתה שנת חמש עשרה של מחזור הגדול של לבנה, שנת שבע עשרה לשנת מחזור

5

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ה

 עשר מזלות שהם כנגד שנים עשר חדשים, כל המזלות משרתים את ימות החמה, וימות חדש החמה שלשים יום ועשרים שעות ומחצה, וכל מזל ומזל משרת את יום חדש החמה שני ימים ומחצה, שני מזלות לחמשה ימים, השר המתחיל בראש חדש החמה הוא השר המשלים בסוף חדש החמה, הפותח הוא הסוגר, מחזור הגדול של חמה שמנה ועשרים שנה, ויש בו שבעה מחזורים קטנים יש בו מד' די שנים, וחשבון ימות שנת החמה שס"ה יום ורביע יום, תקופות שנת החמה ד', וכל תקופה צ"א יום ושבעה שעות ומחצה, ויש מהם צ"ב יום, ראשונה של מחזור א"ג /א"א =מחזור א' שעה א'=/, שנה

6

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ו

 אלא ב' ידות שעה, לפיכך כל מעשה החמה במתינות, וכל מעשה הלבנה בזריזות, כל מה שהחמה מהלכת י"ג יום וחומש, כל ימות השנה הלבנה מהלכת כ"ח ימים, כל הימים משרתים לראש מולד לבנה ולאחריהן למפרע תחלת ליל רביעי, ראש מולד לבנה בשעת שבתאי, וסימן שנ"ץ כמל"ח, ולאחר שלש שנים של מחזור הקטן יום שלאחריו תחלת ליל שלישי ראש מולד לבנה בשעת נוגה, ולאחר שלש שנים של מחזור הקטן יום של אחריו תחלת ליל שבת ראש מולד לבנה בשעת מאדים, ולאחר שלש שנים של מחזור הקטן יום של אחריו תחלת ליל ששי ראש מולד של לבנה בשעת לבנה, ולאחר שלש שנים

7

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ז

 שלשה דברים מעברין את השנה על האלנות ועל העשבים ועל התקופה, הגיעו שנים ולא הגיע אחד מהן, אין מעברין את השנה לא על האילנות ולא על העשבים, הגיע אחד מהן ולא הגיעו שנים, מעברין את השנה על התקופה, אם נכנסת תקופת טבת מעשרים יום של חדש ולמעלה מעברין את השנה, מחזור העבור י"ט שנה וז' מחזורין קטנים יש בו, מהן מג', מהן מב', שלש של שתים, שלש של שלש, גו"ח י"א י"ד י"ז י"ט, שתים משלשה, בשלשה מעברין את השנה, ר' אליעזר אומ' בעשרה, שנ' אלהים נצב בעדת אל, ואם נתמעטו מעשרה לפי שהן מועטין מביאין ספר תורה לפניהם, ונעשין

8

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור

 מלבו לכך כתיב מלבד מועדי ה' אבל על צורך תקון ישראל מעברין ומקדשין. ועכשיו אין מעברין לא על האביב ולא על פירות האילן לפי שבטלו מנחת העומר והבכורים אבל מעברין ישראל על תקון השנים שנת החמה על שנת הלבנה כמשפט גז"ח י"א י"ד י"ז י"ט אלו שבעה שני עבורים בכל מחזור של י"ט שנים שאילולי כן אתה מוצא הפסח בא מסובב כל חדשי השנה כדרך דת הישמעאלים שאין להם פסח קבוע בדתם אלא מסובב. והתורה אמרה (דברים טז) שמור את חדש האביב עשה לו שמירה שיבא עשיית זמן הפסח בזמנו וזהו על תקון העבור. ואם יבא אדם לשנות ולעשות שני

9

בראשית רבתי פרשת בראשית

 ימים, ומתחדשת בתחלת ליל רביעי. ורמז לאותן ז' ימים ז' תיבות שבבראשית. נמצא חדשה של לבנה כ"ט יום וחצי ושתי ידות שעה וע"ג חלקים מאלף ושמנים לשעה. וכן מונים סוד העבור כדברי ר"ג. ולפי שישראל מונים להלבנה לפיכך רמז כאן סדרה ולא סדרה של חמה. וכן אתה מוצא באבות שבהם מחזור הלבנה לאותיות שבראשי שמותם. א' מאברהם. י' מיצחק, י' מיעקב הרי כ"א כמנין מחזור הלבנה.ד"א בראשית ז' תיבות כנגד ז' ימי נדה וז' ימי לידה לזכר.א ב והארץ היתה וגו'. י"ד תיבות הן כנגד י"ד ימים שהאשה טמאה לידה לנקבה. ללמדך מתחלת ברייתו של עולם גלוי לפניו

10

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק יב

 הוי אומר זה אדר השני, ועוד כשם שהחדש מתעבר ממנויו, דהיינו יום אחד בחדש, אף שנה מתעברת ממנויה, דהיינו אחד משנים עשר חדש, ומה חדש עבורו בסופו, אף שנה עבורה בסופה: ואף על פי שתקון המועדות הוא שמעברין את השנה, הני מילי דמעברין לה בסופה ולעתים מזומנים שבע שנים בכל מחזור י"ט שנה שלישית ששית ושמינית ואחת עשרה וארבע עשרה ושבע עשרה ותשע עשרה. סי' גו"ח י"א י"ד י"ז י"ט, אבל מכל מקום העיבורין סדרן של המאורות הן, והשויית השנים הן, וכיון שטרי הרקיע והשויית הגלגל מששת ימי בראשית הן, דכתיב והיו לאתות ולמועדים ולימים ושנים (בראשית א יד), השמש

1234567891011121314151617181920