מחוזא

מחוזא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 388 מקורות עבור מחוזא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ב

 רבי יהודה אומר שבע נימין בכנור בזמן הזה שנ' שובע שמחות את פניך לימות המשיח שמונה שנ' למנצח על השמינית על נימא שמינית לעתיד לבוא בעשרה שנ' הודו לי"י בכנור בנבל עשור זמרו לו: הלכה חשדה אחוזה להקל ולהחמיר כיצד אחד המקדיש בפרדסות ספוסטא ובחולית של מחוזא נותן חמשים סלע לבית כור ר' יהודה אומר אף המקדיש בפרדסות ירחו ובחולית של יבנה נותן חמשים סלע לבית כור: הלכה טשדה מקנה נותן שויו שנ' וחשב לו הכהן את מכסת ערכך אין מכסת אלא שויה דברי ר' יהודה אמר לו ר' אלעזר אם אין כל שויה הוא נותן מה תלמוד

2

משנת רבי אליעזר פרשה ט

 דהוו בההוא, ומלינהו עפרא. כי מטא להתם, חזיוה דעפרא הוא. אמרי, קא חזיתו דמחכו בך יהודאי. בעי למקטליה. אמ', גם זו לטובה. אתא אליהו ז"ל ואדמי ליה כחד מניהו. אמא להו, ודלמא מעפרא דאברהם הוא, דהוה שדי מניה והוו חרבי, [גילי הוו] גירי, דכת' יתן כעפר חרבו. הוה להו ההוא מחוזא דלא הוה יכלי למכבשיה, שדו מההוא עפרא עלה וכבשוה. אלבשוה וכסיוה ועילוה לבית גנאזיא דמלכא. אמרו ליה, שקול כל דניחא לך. כי הדר ואתא בההוא דירא, אמרי ליה הינך דיורי, מאי אמטית לבית מלכא. אמא להו, מאי דשקלו מהכא אמטי ליה. אינהו סבור כל עפרא בההוא דירא איכא הוא.

3

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 שאתה מגן לי בעוה"ז ובעוה"ב וענו העליונים ואמרו ברוך אתה ה' מגן אברהם לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה מרובה, לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנא' ולאברם היטיב בעבורה [י"ב, ט"ז], אמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו נשייכו כי היכי דתתעתרו:[רמז סט] וינגע ה' את פרעה [י"ב, י"ז] אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן על ז' דברים נגעים באין, על לשון הרע דכתיב מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, על שפיכות דמים דכתיב אל יכרת מבית יואב זב ומצורע, על שבועת שוא דכתיב

4

ילקוט שמעוני תורה פרשת בא

 בגוי שכבשתו וכו' עד ת"ל לא ימצא [י"ב, י"ט], האי תנא מהדר אהתירא ונסיב לה קרא לאיסורא משום לך לך תרי זימני, אמר מר יכול יטמין ת"ל לא ימצא, והאמרת רישא אבל אתה רואה של אחרים, לא קשיא הא דקביל עליה אחריות והא דלא קביל כי הא דאמר רבא לבני מחוזא וכו'. ת"ר גוי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו אין זקוק לבער, הפקידו אצלו צריך לבער שנאמר לא ימצא, רב פפא אמר ארישא קאי, רב אשי אמר אסיפא קאי שנאמר לא ימצא והאי לאו דידיה הוא, ואף על גב דשכירות לא קניא שאני הכא דאפקיה רחמנא בלשון לא ימצא,

5

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 י"ב) ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף, ודא הוא לשחת כל בשר מסטרא דקץ כל בשר בא לפני דהא כיון דמטא זמנא דאוריך לון קודשא בריך הוא (ד"א ואוריך לון) עד דאשלים נח לשש מאות שנה כדין לשחת כל בשר, אמר הכי אוליפנא משמיה דר' יצחק (ס"א בר' יוסי מחוזא) דאמר לן (נ"א האי דאמרי לכון), פתח ואמר (ישעיה ל"ח) אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל, אמרתי לא אראה יה כמה אטימין אינון בני נשא דלא ידעין ולא משגיחין במלי דאורייתא' אלא מסתכלי' במלוי דעלמא ואתנשי מנייהו רוחא דחכמת' דכד ב"נ

6

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק עשרים ושלושה

 ישב לו זרע פשתן על כסותו או תבשיל מותר לקלפו בשבת.(שבת קיב א) קשר מנעל דשריה בשבת, אי קשר של קיימא הוא, כגון קשר דאושכפי דלא משתרי, חייב חטאת, אי קשר דידן הוא, וכמה דרויח מסאניה ניחא לן, ולאו כל עידנא שרינן ליה, פטור אבל אסור, אי דבני מחוזא דוסתן דשרו מסנינהו וקמטין ליה על כרעיהו, מותר לכתחילה.תנו רבנן (יומא פד ב) מפקחין פיקוח נפש בשבת, והזריז הרי זה משובח, ואינו צריך ליטול רשות מבית דין. כיצד, ראה תינוק שנפל לים, פורש מצודה ומעלהו, והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מבית דין, ואף על גב דמיכוין

7

ספר הלכות גדולות סימן י - הלכות עירובין פרק כיצד משתתפין

 אתי לאפוקי ממאני דבתים לגג דרך חצר. והילכתא גגות חצירות וקרפיפות כולן רשות אחת הן, ואפילו אכסדרא ומרפסת נמי בהדיהו, דתניא (שם צא ב) גג וחצר אכסדרא ומרפסת וקרפיף ומבוי כולן רשות אחד לכלים ששבתו בתוכן, וכן הלכה.(שם מז ב) הנהו דיכרי דאתו למברכתא, שרא להו רבא לבני מחוזא למיזבן מינייהו, א"ל רבינא לרבא מאי דעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל נכסי הגוי אין קונין שביתה, הא שמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ואמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן חפצי הגוי קונין שביתה, גזירה בעלים דגוי אטו בעלים דישראל, הדר אמר רבא ליזדבנו לבני מברכתא, דכולה מברכתא לדילהו

8

ספר הלכות גדולות סימן יא - הלכות פסח פרק כל שעה

 ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הגוים, אף שאור האמור בגבולים עובר וכו', ומה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אף שאור האמור בבתים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. (פסחים ה ב) אמר להו רבא לבני מחוזא בערו חמירא דבני חילא דכיון דאי מיגניב או מתביד מיחייביתו לשלומי, כדידכו דמי, ואסיר בבל יראה ובל ימצא.והיכא דאתי באורחא ואידכר דאית ליה חמץ בביתא, מקמי שש שעות מבטיל ליה ושפיר דמי, אבל לבתר שש שעות לא סגי ליה בביטול, דלאו ברשותיה קאי, דאמר רבי ישמעאל בר' יוסי (

9

ספר הלכות גדולות סימן טז - הלכות יום טוב

 אחר, מאן דלא אכל סבר מידי דאתי לבי ריש גלותא אדעתא דכולהו רבנן אתי, ואסיר. (שם) ההוא ליפתא דאתאי למחוזא, נפק רבא חזייה דהוה מכמשא, שרא למיזבן מינה, אמר הא ודאי מאיתמל עקירא, מאי אמרת, מחוץ לתחום אתאי, הבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה מותר לאכל ישראל אחר, וכל שכן מחוזא דשכיחן בה גוים ושרייה למיזבן מיניה ביום טוב, כיון דחזא דקא מיכוונין ומייתו, אמר, הני אדעתא דכולהו ישראל מייתין, אסרה רבא למיזבן מינה.ההוא בני גננא דגזו להו גוים אסא ביום טוב, שרא להו רבינא לאורוחי מיניה לאורתא לאלתר, א"ל רב אחא בר תחליפא לרבינא ליסר להו מר לפי

10

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 ארבעה בתראי זיל הב ליה ושקול גלימך. מתקיף לה רב כהן ודילמא גלימא אגורי אגריה ניהליה בהנך ארבעה קמאי והנך בתראי הימוניה הימניה כי היכי דהימניה מעיקרא, אגלגל מילתא ומטאי לקמיה דרבא אמר להו הילכתא כרב כהן.ברשא גנב ספרא אזל זבניה לפפונא בתמנן זוזי, אזל פפונא זבניה לבר מחוזא במאה ועשרין, אמר אביי אזיל מארי ספרא יהיב ליה לבר מחוזא תמנן ושקיל ספריה, ואזיל בר מחוזא שקיל מפאפונא ארבעין. מתקיף לה רבא השתא לוקח מגנב עשו בו תקנת השוק לוקח מלוקח לא כל שכן, אלא אמר רבא אזיל מרי ספרא שקיל ארבעין מפפונא ותמנן מגנבא.ת"ר (שם קטז א)

1234567891011121314151617181920