מזל שעה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

מזל שעה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן וכו'. עובדא הוה בראובן שנתחייב לזון לפרנס יתום אחד כך וכך שנים אדהכי והכי נפלה לו ירושה ליתום מבית אבי אמו ועכשיו טוען ראובן שהוא לא נתכוון אלא לשם מצוה והשתא היתום עשיר הוא ואינו צריך למזונות שלו נפשו לשאול הגיעה אם נפטר מחיובו אם לא.
הנה אומדנא דמוכח הוא דראובן המתחייב לזון ליתום לשם שמים קעביד והוה ליה כמפרש דבריו כל זמן שיצטרך היתום למזונות והשתא עשיר הוא ולא צריך ומצינו ראינו גדולי האחרונים עבוד רבנן אומדנא דמוכח כה"ג ראשון בקדש מוהריב"ל בח" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.