מזל שעה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

מזל שעה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ה
[ה] כשם שמוכר צריך לסיים הממכר וכו' כך הנותן וכו'. הנה דעת הרמב"ם מבואר דס"ל שדבר שאינו מסויים אינו נקנה במקח ולא ניתן במתנה בין אדם לחבירו וכבר תקפו עליו ועל גדולים דעמיה בסברתו גדולי הראשונים התוס' והרא"ש הרמב"ן והרשב"א והר"ן הלא דבריהם בספר נכתבים ולא עוד אלא (הר"מ) [הרב המגיד] שמדתו בכל מקום להליץ טוב בעד הרמב"ם כאן שינה רבי מנהגו והרבה גם הוא להקשות מההיא מפ' שני דייני גזירות מההוא דאמר להו דיקלא לברת וכו' וניחא ליה באומרו דשכ"מ שאני ולפי דבריו נמצא מודו הרמב"ם ודעמיה דשכ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.