מזבח

מזבח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10626 מקורות עבור מזבח. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 מצ' נסעים אחריהם אין כת' כן אלא נוסע אחריהם מגיד הכת' שנעשו כולן טורמאות טורמאות כאיש אחד ומהן למדה מלכות זו להיות נוהגין טורמאות טורמאות. ויצעקו בני יש' אל ייי תפסו בידן אומנות אביהן אומנות אברהם יצחק ויעקב באברהם הוא אומ' בית אל: מים וגו' מה נאמר שם ויבן שם מזבח וגו' (בר' יב ח) ביצחק הוא אומ' ויצא יצחק לשוח בשדה וגו' (שם כד סג) ואין שיחה אלא תפלה כענין שנא' אשפוך לפניו שיחי וגו' (תה' קמב ג) ואומ' יערב עליו שיחי וגו' (שם קד לד) ואומ' ערב ובקר וצהרים וגו' (שם נה יח) ואומ' תפלה לעני כי יעטוף

192

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 ישיר משה ולהלן הוא אומ' ויאמינו בדבריו ישירו וגומ' (תה' קו יב) סל' פסו' [אז ישיר משה ובני יש' אז] לשעבר [ויש אז] לעתיד [לבוא אז הוחל לקרוא בשם ייי (בר' ד כו) אז אמרה חתן [דמים למולות (שמ' ד כו) אז יבנה יהושע מזבח (יהו' ח ל) אז אמר] [דויד(דהי"א טו ב) אז אמר שלמה (מ"א ח יב) לשעבר אז תראי ונהרת (ישע' ס ה)] א[ז יד]ל[ג כ]איל פסח (ישע' לה ו). אז תפקחנה (שם ה). אז ימלא שחוק פ[ינו(תה' קכו ב). אז יאמרו] בגוים הגדיל ייי (שם ג) לעתיד לבוא ר'

193

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

 המקום יחידי בעולם כעינין שנ' ועלו מושיעים בהר ציון ג' (עוב' כא) ואו' והיה ייי למלך על כל הארץ ג' (זכ' יד ט). ר' נתן או' לא בא המן אלא זכר ליש' שנא' וימי הפורים האלה לא יעברו ג' (אס' ט כח)פסוק טו(טו). ויבן משה מזבח ויקרא שמו ייי נסי ר' יהושע אומר משה קראו נסי אמר להן נס זה שעשה לכם המקום בגני עשאו ר' אלעזר המודעי אומר המקום קראו נסי שכל זמן שיש' שרויין בנס כאלו נס לפניו שרויין בצרה כאלו צרה היא לפניו שרויין בשמחה שמחה היא לפניו וכן הוא אומר כי שמחתי בישועתך (ש"א

194

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 ועל הארץ מתחת (יהו' ב יא), כי בדבר אשר זדו עליהם מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר שבמחשבה שחישבו המצרים לאבד את ישראל בה דנן המקום כי בדבר אשר זדו עליהם.פסוק יב(יב). ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים ג' הרי הכתוב (עד) מתמיה עליו אדם שעומד מזבח ומקטר לעבדה זרה בכל יום עכשיו יביא עלה וזבחים לאים ויבא אהרן משה להיכן הלך והלא מתחלה יצא לקראתו שנ' ויצא משה לקראת חתנו (שמ' יח ז) אלא מלמד שהיה עומד ומשמש דבר זה דרש ר' צדוק כשהיה רבן גמל' עומד ומשמש אמרו בדין שאנו מסובין ורבן גמליאל עומד ומשמשנו אמר להם

195

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 לך אל העם וקדשתם היום זה יום הרביעי. ומחר וכבסו שמלתם ושיטבלו ביום החמישי. והלא אם יטבלו ביום החמישי הרי הן עריבי שמש לששי מה ת"ל וקדשתם היום שיטבלו ביום הרביעי ומה היו עושין בחמישי היה משה כותב את הדברים כאדם שכותבן בסמפונות. בששי מהוא אומר וישכם (משה) בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה (שמ' כד ד, ע"ש) למי היו מצבות האלו ר' יהודה אומר לשנים עשר שבטי ישראל וחכמים אומרין לכל ישראל וכן הוא אומר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלות (שם ה) על ידי כל ישראל הקריבום.פסוק יא(יא). והיו נכונים ליום השלישי מלמד

196

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

 אשר שם האלקים אמור מעתה שתי חומות של ערפל היו והיה משה מהלך ביניהן עד שמגיע לערפל הפנימי וכן הוא או' בשלמה אז אמר שלמה ייי אמר לשכן בע' ג' (מ"א ח יב) [אשריך] משה אשריך בן עמרםפסוק כא(כא). מה נא' לך מזבח אדמה תעשה לי יכול אדמה ודאי ת"ל אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלקיך כשתכנס לארץ עשה לי מזבח המחובר באדמה דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר תחת עזרות היה חלול והמזבח היה מחובר באדמה. וזבחת עליו יכול שתהא זביחה בראשו שלמזבח ת"ל ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח ה' אלקיך בשר ודם על מזבח

197

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

 רבות שאר המומתין] ת"ל תקחנו למות למות ולא לגלות למות ול[א ללקות למות ולא] לענשין למות ולא לדברים אחרים מ[נין שתהא סנהדרין] סמוכה למזבח ת"ל מעם מזבחי תקחנו למות. ומנין שאין ממיתין אלא בפני הבית ת"ל מעם מזבחי תקחנו למות הא אם יש מזבח אתה ממית ואם לאו אי אתה ממית.פסוק טו(טו). ומכה אביו ולא אבי אביו. אמו ולא אם אמו. אביו ולא הספק. אמו ולא הספק. מכה אביו ואמו מות יומת יכול לא יהא חייב עד שיכם שניהם כאחד ת"ל ומכה אדם יומת (ויק' כד כא) ואפלו אחד מהם. מה ת"ל ומכה אביו ואמו יכול

198

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

 שהוא מאיר לכל הבית. לשמרך בדרך להזהירך על דברי תורה וכן הוא אומר בכל הדרך אשר צוה ה' אלקיכם אתכם תלכו (דב' ה ל). ולהביאך לארץ ישראל אל המקום זה שילה. אשר הכינתי זה בית עולמים וכן הוא אומר ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם לה' מזבח בגרן ארונה היבוסי (ש"ב כד יח) מהוא אומ' שם ויאמר דויד זה הוא בית ה' האלקים וזה מזבח לעלה לישראל (דה"א כב א) ואומר זאת מנוחתי עדי עד (תה' קלב יד).פסוק כא(כא). כי לא ישא לפשעכם לא כשם שאני נושא עון ועובר על פשע כך הוא שלא

199

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כד

 נוח לו שלא נברא.פסוק ד(ד). ויכתב משה את כל דברי ה' אלו דברים שקדמו למתן תורה. וישכם בבקר זה יום הששי נאמר כן בבקר ונאמר להלן בהיות הבקר (שמ' יט טז) איני יודע אם דיברות קדמו לקרבנות או קרבנות קדמו לדיברות ת"ל וישכם בבקר ויבן מזבח ולהלן הוא אומר בהיות הבקר (שמ' יט טז) מלמד שקדמו קרבנות לדיברות. ויבן מזבח לעבודה. ושתים עשרה מצבה כנגד שנים עשר שבטים.פסוק ה(ה). וישלח את נערי בני ישראל אלו הבכורים. ויעלו עלות על ידי כל ישראל הקריבום.פסוק ו(ו). ויקח משה חצי הדם מלמד שנחלק הדם מאיליו. וישם באגנות

200

ספרא צו - מכילתא דמילואים

 הזאה וחיטוי יציקה וכפרה, והשני שתים זריקה ומתן סביב, והשלישי שלש עשרה טעון שש מתן בהונות שלש באהרן ושלש בבניו ויש אומרים תשעה שלש באהרן ושש בבניו ויש אומרים חמש עשרה שלש באהרן ושתים עשרה בארבעה בניו שנאמר אלא שמות בני אהרן המשוחים אשר מילא ידם לכהן וטעון זריקה לגבי מזבח.(לד) טעון שש הזאות שלש באהרן ושלש בבניו ויש אומרים תשע שלש באהרן ושש בבניו ויש אומרים חמש עשרה שלש באהרן שנים עשרה בבניו, ויז על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו הא למדת שלא שלם קידוש אהרן ובניו אלא בהזאת הדם.(לה) ויאמר משה אל אהרן

1234567891011121314151617181920