מזבח

מזבח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10626 מקורות עבור מזבח. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יח

 והעברת כל פטר רחם. אין העברה אלא הפרשה וכן הוא אומר והעברתם את נחלתו לבתו (במדבר כז ח) שמעון בן עזאי אומר והעברת מה ת"ל לפי שהוא אומר כל אשר יעבור תחת השבט (ויקרא כז לב) שומע אני אף היתום במשמע והדין נותן ומה אם בעל מום שאינו כשר לגבי מזבח הרי הוא נכנס לדיר להתעשר, יתום שהוא כשר לגבי מזבח לא יהא נכנס לדיר להתעשר, והרי הלקוח יוכיח שהוא כשר על גבי המזבח ואינו נכנס לדיר להתעשר הוא יוכיח על היתום אף על פי שהוא כשר על גבי המזבח לא יהא נכנס לדיר להתעשר, לא אם אמרת בלקוח שאינו

182

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פתיחתא

 אנכי אשלח אתכם (שם /שמות/ ח כד) מה שכר נטלו על כך לא תתעב מצרי (דברים כג ח) הפה שאמר לא ידעתי את ה' (שמות ה ב) הוא הפה שאמר אנוסה מפני ישראל כי ה' נלחם להם במצרים (שם /שמות/ יד כה) מה שכר נטלו על כך ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה לה' (ישעיה יט יט) הפה שאמר מי ה' אשר אשמע בקולו (שמות ה ב) הוא הפה שאמר ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים (שם /שמות/ ט כז) ומה שכר נטלו על כך ניתן להם מקום קבורה שנ' נטית ימינך תבלעמו ארץ (שם /שמות/

183

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ב

 הקוסם הרגו בחרב (שם /במדבר/ לא ח) וזקני מדין נחשו וחזרו לאחוריהם וישיגו אותם חונים על הים וגו'. ופרעה הקריב, הוא הקריב את הפורענות לבא עליו כיון שראה פרעה שנשארו בעל צפון אמר בעל צפון הסכים על גזרתי אני חשבתי לאבדם במים ובעל צפון הסכים על גזרתי התחיל מזבח ומקטר ומנסך ומשתחוה לעבודה זרה שלו לכך נאמר ופרעה הקריב, הקריב לזבח ולקטר. ד"א ופרעה הקריב מה שהלכו ישראל בשלשה ימים הלכו האקטורים ביום ומחצה ומה שהלכו האקטורים ביום ומחצה הלך פרעה ביום אחד לכך נאמר ופרעה הקריב. וישאו בני ישראל את עיניהם, כיון שהכו ישראל את האיקטורין היו יודעין שסופן

184

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דעמלק פרשה ב

 לעולם ולעולמי עולמים באותה שעה ויצא ה' ונלחם בגוים ההם ואומר והיה ה' למלך וגו' (שם /זכריה/ יד ג, ט) ואומר תרדוף באף ותשמידם (איכה ג סו). ר' נתן אומר לא בא המן אלא זכר לדורות שנ' וימי הפורים האלה לא יעברו וגו' (אסתר ט כח). ויבן משה מזבח, ר' יהושע אומר משה קראו נסי ור' אלעזר המודעי אומר המקום קראו נסי שנ' ה' נסי אמר משה הנס הזה שעשה המקום בגיני עשאו וכן אתה מוצא כל זמן שישראל בנס כביכול הנס לפניו שנ' ה' נסי צרה לישראל כאלו צרה לפניו שנ' בכל צרתם לו צר (ישעיה סג ט) שמחה

185

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ג

 מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ג +שמות יט+ ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום. זה יום רביעי, ומחר, זה יום חמישי, והיו נכונים ליום השלישי, זה יום ששי, שבו נתנה תורה. ומה עשה משה בחמישי, השכים בבקר ובנה מזבח תחת ההר, שנ' +שם /שמות/ כד ד+ וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר, העמיד שתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל, דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים שתים עשרה מצבה על כל שבט ושבט. בנה מזבח והקריב עליו עולה ושלמים, נטל מדם העולה בשתי כוסות חלק למקום וחלק לציבור, נטל מדם השלמים בשתי כוסות חלק למקום וחלק

186

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה יא

 מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה יא מזבח אדמה תעשה לי, מזבח מיוחד לי, שלא תבנהו מתחלה לשום אחר. ר' ישמעאל אומר, מזבח מחובר באדמה תעשה לי, שלא תבנהו על גבי כיפים ולא על גבי עמודים. רבי נתן אומר, מזבח חלול באדמה תעשה לי, שנא' +שמות כז ח+ נבוב לוחות תעשה אותו. איסי בן עקיבא אומר, מזבח נחשת מלא אדמה תעשה לי, שנ' +מ"א =מלכים א'= ח סד+ כי מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מהכיל את העולה. וכי קטון היה, והלא כבר נאמר +שם /מלכים א'/ ג ד+ אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, ומה ת"ל קטן,

187

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יב

 חמשה, שה לפי שהוא טוענו על כתפו משלם ארבעה. - רבי עקיבא אומר תחת שור תחת שה, להוציא את החיה, שהיה בדין הואיל והבהמה חייב בתשלומין והחיה חייב בתשלומין, אם למדת על בהמה שהוא משלם ארבעה וחמשה אף החיה ישלם ארבעה וחמשה; לא, אם אמרת בבהמה לפי שהיא קריבה על גבי מזבח, תאמר בחיה שאינה קריבה לגבי מזבח, לפיכך אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה; והרי בעלת מום תוכיח שאינה קריבה, וחייבין עליה תשלומין, והיא תוכיח על החיה שאף על פי שאינה קריבה ישלם ארבעה וחמשה; לא, אם אמרת בבעלת מום שאין במינה קריבה על גבי מזבח תאמר בחיה שאין ממינה קרב

188

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה יט

 יט אם כסף תלוה את עמי. רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ מזה ועוד שנים +ויקרא ב יד+ ואם תקריב מנחת בכורים, חובה, אתה אומר חובה, או אינו אלא רשות, תלמוד לומר תקריב את מנחת בכוריך, חובה ולא רשות; כיוצא בו +שמות כ כב+ ואם מזבח אבנים תעשה לי, חובה, אתה אומר חובה, או אינו אלא רשות, כשהוא אומר אבנים שלמות תבנה, חובה ולא רשות; אף כאן אתה אומר אם כסף תלוה, חובה ולא רשות, אתה אומר חובה, או אינו אלא רשות, כשהוא אומר +דברים טו ח+ העבט תעביטנו, חובה ולא רשות. - אם כסף תלוה. כסף בכסף

189

מכילתא דרבי ישמעאל ויקהל - מסכתא דשבתא פרשה א

 מלאכות חוץ ממלאכת המשכן; במלאכת המשכן, ומה אני מקיים, ועשו לי מקדש, בשאר כל הימים חוץ מן השבת; או אף בשבת, והדין נותן, ומה עבודה שאינה באה אלא מכח המכשירין הרי היא דוחה שבת, מכשירי עבודה שאין עבודה באה אלא מכחן, אינו דין שידחו את השבת, כגון שניטלה קרנו של מזבח או שנפגמה הסכין, שומע אני יתקנם בשבת, תלמוד לומר ויקהל משה, בחול ולא בשבת. ויאמר אליהם אלה הדברים וגו'. רבי אומר, להביא שלשים ותשע אבות המלאכות שאמר להם משה על פה. ששת ימים תעשה מלאכה. כתוב אחד אומר ששת ימים תעשה מלאכה, וכתוב אחד אומר +שם /שמות/ כ ט+

190

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 שלכן ויאמר משה גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות (שם כה). וברכתם אתי גם אתי אף לנשי ולטפלי. ד"א וברכתם גם אותי מיכן אתה אומ' שהיה פרעה יודע שהוא מחוסר תפלה ואין המק' מוחל לו לאדם עד שיפייס את חבירו [מה] שכר נטלו על כך ביום ההוא [יהיה מזבח לייי] וגו' (ישע' יט יט) הפה שאמ' מ[י ייי א]שר אשר [אשמ]ע בקולו (שמ' ה ב) הוא [הפה שאמ'] ייי הצדיק ואני ועמי [הרשעים](שם ט כז) מה ש[כר נט]לו על [כך] [לא תת]עב מצרי וגו' (דב' כג ח) הפה שאמ' [ארדף] אשיג א[חל]

1234567891011121314151617181920