מזבח

מזבח מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10626 מקורות עבור מזבח. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 מה נשתנה אזן לרצע מכל איברין לפי ששמעה מהר סיני כי לי בני ישראל עבדים ופרק ממנו עול שמים והמליך עליו עול בשר ודם לפיכך אמ' הכת' תבוא אזן ותרצע שלא שמרה מה ששמעה הלכה ודבר אחר הוא לא רצה להשתעבד לקונו יבא וישתעבד לבניו ואו' מזבח אבנים לא תניף עליהן ברזל וכי מה ראה הכתו' לפסול את הברזל יותר מכל מיני מתכות מפני שהחרב נעשית ממנו והחרב סימן פורענות והמזבח סימן כפרה מעבירין דבר שסימן פורענות מדבר שסימן כפרה והלא דברים קל וחומר ומה אם אבנים שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות על שמטילות כפרה בין ישראל

92

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

 הלכה באשם בן שנה שהביאה בן שתים ובן שתים שהביאה בן שנה או ששחטו מחוסר זמן לבעלים תעיבר צורתן ויצאו לבית השריפה: הלכה געולת נזיר ועולת יולדת ועולת מצורע ששחטן בני שנים עשר חודש ויום אחד או ששחטן מחוסר זמן בבעלים יעלו לגבי מזבח וטעונין נסכים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה זהו כללו של דבר כל שאינו פוסל בעולה חובה וכל הפוסל בחטאת פוסל באשם חוץ האשם ששחטו שלא לשמו: הלכה דכבשי ציבור ששחטן לשם כבשים ונמצאו אילים עלו לציבור לשם אילים אילי ציבור ששחטן לשם אילים ונמצאו כבשים עלו לציבור לשום כבשים והשאר יעלו לגבי

93

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ד

 את הדם ואם זרק את הדם בין בשוגג בין במזיד מודה ר' יהושע שהורצה: הלכה בר' יהושע אומ' הרי הוא אומ' ועשית עולותיך הבשר והדם אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם אמ' לו ר' אליעזר הרי הוא אומ' ודם זבחיך ישפך על מזבח י"י אלהיך אף על פי שאין הבשר ומה אני מקיים הבשר והדם מקיש בשר לדם מה דם בזריקה אף בשר בזריקה יכול יהא זורק ודובק תלמ' לומ' וערך הכהן אותם זורק ועורך ולא זורק ודובק: הלכה גר' יהושע אומ' כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהם כזית בשר וכזית חלב זורק את הדם

94

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ה

 שאין לישראל בהן כלום יפה כח ישר' במעשר בהמה ובפסח שאין לכהנים בהם כלום: הלכה דפרים הנשרפים ושעירים הנשרפין כיון ששחטן וזרק דמן מועלין בהם וחייבין עליהם משום פיגול דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אין חייבין משום פיגול אלא על דבר שהוא כשלמים ודמו ניתן על מזבח החיצון אמ' ר' שמעון הלכה זו א' לי ר' עקיבא אין חייבין משום פיגול אלא על דבר שהוא כשלמים ודמו ניתן על מזבח החיצון ר' אלע' אומ' משום ר' יוסי פיגל בנעשה בהן בפנים לא קיבל כיצד שחט וקיבל על מנת לזרוק את הדם למחר לא פיגל שמחשבה בחוץ בדבר הנעשה בפנים:

95

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ו

 נכנס כולו מן פירכסה יצאת לחוץ והחזירה לפנים פסולה: הלכה ווכשם שהשחיטה ביום כך קבל הדם ביום שחט ביום וקבל בלילה בלילה וקבל ביום פסול עד שישחוט ביום ויקבל ביום: הלכה זפרים הנשרפין ושעירים הנשרפין בין ששחט וזרק דמן נכנס ועמד בין מזבח הזהב למנורה מזבח היה לפנים ממנו טבל והזה שבע פעמים כנגד בית קדשי הקדשים על כל הזייה וטבילה נתן על הקרן מכן ומכן כשרה מן הקרן ולפנים פסול: הלכה חשינה מתן קרנות פסול חיסר מן המתנות אפילו אחת פסול יצא ושופך שירי הדם ליסוד מערבי של מזבח החיצון ושל מזבח החיצון היה שופך ליסוד

96

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אר' יוסי אומ' מזבח כולו צפון שנאמר ושחט אותו על ירך המזבח צפנה לפני י"י ר' יוסי בר' יהודה אומר מחצי המזבח ולצפון כצפון מחצי המזבח ולחוץ כדרום וכן היה ר' יוסי ברבי יהודה אומר שני פסיפסין היו בבית החלפות פתוחין למערב גבוהין מן הארץ שמונה אמות שתהא עזרה כשירה לאכילת קדשי קדשים ולשחיטת קדשים קלים אפילו אחורי בית הכפורת שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד וגו': הלכה במנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה אפילו בראשו של מזבח: הלכה גאחד חטאת העוף ואחד עולת העוף באות מן החולין ביום וביד ימנית:

97

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ט

 והחטאת ששחטן שלא לשמן ועלו לגבי המזבח הרי אלו לא ירדו כל הזבחים שעלו לגבי המזבח ונמצאו פסולין הרי אלו לא ירדו: הלכה גהעצמות והגידים והקרניים והטלפיים שעלו לגבי המזבח ונמצאו פסולין הרי אלו לא ירדו: הלכה דאותו ואת בנו שעלו לגבי מזבח ירדו שאין המזבח מקדיש אלא את הראוי לו: הלכה ההרובע והנרבע המוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטרפה ויוצא דופן שעלו לגבי מזבח ירדו מפני שלא היו פסולין בקודש זה הכלל כל שהיה פסולו בקדש הקדש מקבלו לא היה פסולו בקדש אין הקדש מקבלו חוץ מבעל מום שר' שמעון אומר משום ר' עקיבא בעל מום

98

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק יא

 קדשים קלים הדם והאימורים למזבח ועור ובשר לבעלים זה הכלל כל שיש לו בבשר יש לו בעורות כל שאין לו בבשר אין לו בעורות חוץ מן העולה שפירש בה הכתוב עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה: הלכה חשחטה חוץ לזמנה חוץ למקומה הואיל ולא זכה מזבח בבשרה לא יזכו הכהנים בעורה עולת הקדש אין עורה לכהנים דברי ר' יהודה וחכמים אומרים עורה לכהנים רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף אף של גרים ושל נשים ושל עבדים שנאמר עולת איש פרט לאלו אמרו לו והלא כבר נאמר עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה אם כן למה נאמר עולת איש

99

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק יב

 ושתויי יין ששמשו כולן במיתה אבל ערל ואונן ויושב הרי אלו באזהרה בעל מום במיתה דברי ר' וחכמים אומרים בלא תעשה הזיד במעילה רבי אומר במיתה וחכמים אומרים בלא תעשה: הלכה יחואלו חייבין עליהן מיתה זרק את הדם לפנים ולפני ולפנים הימנה בעוף מקטיר על גבי מזבח והמנסך שלשת לוגין מים ושלשת לוגין יין בחוץ הרי אלו חייבין מיתה אבל הקומץ והמקבל והמהלך קבל הזר קבל הפסול קבל בשמאלו קבל בכלי חול נתן את הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה את הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים או ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן הפסח והחטאת ששחטן שלא

100

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק ג

 ומה מחוסר כפורים שאין פסול בתרומה פסול בקודש רביעי שפסול בתרומה אינו דין שפוסל למדנו לשלישי מן הכת' ולרביעי מקל וחומר הלכה יטאמ' ר' נחמיה מפני מה הכל נאמנין על החטאת ואין הכל נאמנין על הקודש ולא על התרומה שלא יהא כל אחד או' הריני בונה מזבח לעצמי הריני שורף פרה לעצמי שנ' ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח או לכל דבר המזבח יכול אף לתרומה ולתרומת מעשר וחלה ת"ל ולמבית לפרכת מה מבית לפרכת מיוחד שאין לדעתן של ישראל יצאת תרומה ותרומת מעשר וחלה שהו לדעתן של ישראל הלכה כר' יהודה או' והיתה לעדת

1234567891011121314151617181920