מור וקציעה סימן צא

מור וקציעה סימן צא

  

שם [ד"ה ומ"ש רבינו]. כתב הר"מ שאינו אסור לילך בגלוי הראש. עיין דרכי משה לעיל סי' ב' [ס"ק ב] ומ"ש בס"ד סי' ח'.
[פד. ב"י] וכתוב בת"ה כו' אבל הנחת יד על הראש לא חשיב כסוי כו' חד גוף אינון. עכ"ל. והכי משמע קצת בגמרא ריש פרק ב' דזבחים (דף י"ט ע"א).
שם בסוף העמוד. וכתב הרמב"ם לא יעמוד כו' נראה מדבריו שאם דרך אנשי המקום לעמוד יחפים שרי. עכ"ל. לקמן בסי' צ"ב אכתוב בס"ד סמך לדעתו זו מדברי הר"ם ז"ל עצמו.
שם. אסור להתפלל בלא מנעלים דאמרינן בחגיגה לאו אורח ארעא. עכ"ל. ויש להביא עוד ראיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.