מור וקציעה סימן מ

מור וקציעה סימן מ

  

בטור. בית שיש בו תפלין. דבר פשוט בכל מקום שאמרו בית פירושו חדר בלבד1.
[מה ב] שם. או שיניחם בכלי תוך כלי והוא שאין השני מיוחד להן. עכ"ל. נ"ל פשוט דהיינו נמי דאינו מיוחד לתפלין הללו שמכסה אותן בו. ואע"פ שהכלי השני מיוחד ג"כ לתפלין אחרים אפ"ה לגבי דהני מקרי שאינו כליין. ודי אם יניחם בתוכו עם כליין, והוה ליה כלי תוך כלי. דטעמא דאפי' מאה כלים שהן כליין כחד דמו, משום דהכלי טפל להן, כמו לענין שבת [שבת צג, ב] דאינו חייב על הוצאת כלי, לפי שבטל אצל הדבר שהוא תשמישו. והני מילי במידי דמבטל ליה, כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.