מוסף

מוסף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4406 מקורות עבור מוסף. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת אהלות פרק ח

 על הארץ והפרעות היוצאות מן הגדר:משנה ג[*] אלו מביאין ולא חוצצין השידה והתיבה והמגדל כוורת הקש כוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שאין להם שולים ואינן מחזיקים ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש ויריעה וסקורטיא וקטבליא וסדין ומפץ ומחצלת שאין עשויין אהלים ובהמה וחיה שמתו ואוכלים טמאים מוסף עליהם הרחים של אדם:משנה ד[*] אלו חוצצים ולא מביאין מסכת פרוסה וחבילי המטה והמשפלות והסריגות שבחלונות:משנה ה[*] אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והירקות המחוברים לקרקע חוץ מן הירקות שמנו וכיפת הברד והשלג והכפור והגליד והמלח והדולג ממקום למקום והקופץ ממקום למקום והעוף הפורח וטלית המנפנפת וספינה שהיא שטה על

2

משנה מסכת כלים פרק ה

 ובית התבלין ובית הנר שבכירה מטמאין במגע ואינן מטמאין באויר דברי רבי מאיר רבי ישמעאל מטהר:משנה ד[*] תנור שהוסק מאחוריו או שהוסק שלא לדעתו או שהוסק בבית האומן טמא מעשה שנפלה דליקה בתנורי כפר סגנה ובא מעשה ליבנה וטימאן רבן גמליאל:משנה ה[*] מוסף התנור של בעלי בתים טהור ושל נחתומין טמא מפני שהוא סומך עליו את השפוד רבי יוחנן הסנדלר אומר מפני שהוא אופה בו כשהוא נדחק כיוצא בו מוסף היורה של שולקי זיתים טמא ושל צבעים טהור:משנה ו[*] תנור שנתן בו עפר עד חציו מעפר ולמטן מטמא במגע מעפר ולמעלן מטמא באויר נתנו ע"פ הבור או

3

משנה מסכת כלים פרק כז

 משנה מסכת כלים פרק כזמשנה א[*] הבגד מטמא משום חמשה שמות השק משום ארבעה העור משום שלשה העץ משום שנים וכלי חרס משום אחד כלי חרס מטמא משום כלי קבול כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחוריים מוסף עליו העץ שהוא מטמא משום מושב וכן טבלה שאין לה לזביז בכלי עץ טמאה ובכלי חרס טהורה מוסף עליו העור שהוא מטמא משום אהלים מוסף עליו השק שהוא מטמא משום אריג מוסף עליו הבגד שהוא מטמא משום שלש על שלש:משנה ב[*] הבגד מטמא משום שלשה על שלשה למדרס ומשום שלש על שלש לטמא מת השק ארבעה על ארבעה

4

משנה מסכת כתובות פרק ג

 אין משלם ממון שנאמר (שמות כא) ולא יהיה אסון ענוש יענש:משנה גנערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:משנה ד[*] המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא:משנה ה[*] כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא ואפילו היתה מוכת שחין נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בישראל

5

משנה מסכת מגילה פרק ד

 ובשבת במנחה קורין שלשה אין פוחתין ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה:משנה ב[*] בראשי החדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה זה הכלל כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה ביום טוב חמשה ביום הכפורים ששה בשבת שבעה אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן ומפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה:משנה ג[*] אין פורסין את שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין נושאין את כפיהם ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא ואין עושין מעמד ומושב ואין

6

משנה מסכת עדויות פרק ז

 את השנה בכל אדר שהיו אומרים עד הפורים הם העידו שמעברים את השנה על תנאי ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריא ושהה לבא ועברו את השנה על תנאי לכשירצה רבן גמליאל וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת:משנה ח[*] העיד מנחם בן סגנאי על מוסף היורה של שולקי זיתים שהוא טמא ושל צבעים שהוא טהור שהיו אומרים חלוף הדברים:משנה ט[*] העיד רבי נחוניא בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיתן את דמיו ועל החטאת הגזולה

7

משנה מסכת תענית פרק ד

 ישרצו המים ותוצא הארץ בששי תוצא הארץ ויכלו השמים פרשה גדולה קורין אותה בשנים והקטנה ביחיד בשחרית במוסף ובמנחה נכנסין וקורין על פיהן כקורין את שמע ערב שבת במנחה לא היו נכנסין מפני כבוד השבת:משנה ד[*] כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד בשחרית קרבן מוסף אין בו בנעילה קרבן עצים אין בו במנחה דברי רבי עקיבא אמר לו בן עזאי כך היה ר' יהושע שונה קרבן מוסף אין בו במנחה קרבן עצים אין בו בנעילה חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי:משנה ה[*] זמן עצי כהנים והעם תשעה באחד בניסן בני ארח בן יהודה בעשרים בתמוז

8

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א

 יציאת מצרים לימות המשיח והלא כבר נאמ' לכן הנה ימים [באים] נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא יציאת מצרים מוסף על מלכיות מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפילה כיוצא בו לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל וגו' לא שיעקר שם יעקב ממנו אלא שיהא יעקב מוסף על ישראל ישראל עיקר ויעקב טפילה הלכה יאכיוצא בו אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו אל תזכרו ראשונות אילו של מלכיות

9

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 הלכה טלא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ולא שאל את הגשמים בברכת השנים מחזירין אותו לא אמר הבדלה בחונן הדעת אומרה על הכוס אם לא אמר מחזירין אותו [ר' יוסי אומר אף מי שלא הזכיר ברית בברכת הארץ מחזירין אותו] הלכה יכל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים בשחרית ובמנחה מתפלל (תפלה קצרה) שמנה עשרה ואו' מעין המורע /המאורע/ אם לא אמ' אין מחזירין אותו וכל שיש בו מוסף כגון ראש חדש וחולו של מועד בשחרית ובמנחה מתפלל שמנה עשרה ואו' קדושת היום בעבודה ר' ליעזר או' בהודייה אם לא אמ' מחזירין אותו ובמוספין מתפלל שבע ואו' קדושת

10

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג

 לזמנו בין חוץ למקומו אין בו משום פיגול: הלכה הנתן את הניתנין בחוץ בפנים ואת הניתנין בפנים בחוץ פסול לפיכך אם חישב עליו בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו אין בו משום פיגול זה הכלל אין הזבח נפסל אלא בארבעה דברים בשחיטה ובמתן כלי בהילוך ובזריקה מוסף עליהם הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן ומוסף עליהם הזבח שיהא נפסל במחשבה ערלים וטמאים: הלכה וכל הזבחים ששחט הראשון בשתיקה והשיני חוץ לזמנו אף על פי שזה שחט בשתיקה וזרק את הדם פסול הפסח והחטאת ששחטן הראשון לשמן והשיני שלא לשמן אף על פי שזה שחט בשמן וזרק את הדם פסול

1234567891011121314151617181920