מונחים

מונחים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3681 מקורות עבור מונחים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יז

 לכך בא או אינו בא אלא ללמד בגבולין שבעה ובבתים לעולם ת"ל לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים מה בגבולין שבעה אף בבתים שבעה. והגדת לבנך. שומע אני מראש חדש ת"ל ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום ת"ל בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך: בעבור זה עשה ה' לי למה נאמר לפי שהוא אומר מה העבודה הזאת לכם אלא זה בן רשע הוא שהוציא את עצמו מן הכלל ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתה הוציאהו מן הכלל בעבור זה עשה יי' לי בצאתי ממצרים לי ולא לך ולפי שהוצאת את

2

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיט

 זאת תורת האדם ה' אלהים (שמואל ב' ז יט). נמצאת אומר שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות כתר כהונה זכה בו אהרן ונטלו כתר מלכות זכה בו דוד ונטלו הרי כתר תורה מונח כדי שלא ליתן פתחון פה לבאי העולם לומר אלו היה כתר כהונה וכתר מלכות מונחים הייתי זוכה בהן ונוטלן הרי כתר תורה [תוכחה] לכל באי העולם שכל מי שזוכה בו מעלה אני עליו כאלו שלשתם מונחים וזכה בכולם וכל מי שאין זוכה בו מעלה אני עליו כאלו שלשתם מונחים ולא זכה באחד מהם ואם תאמר מי גדול משניהם היה ר' שמעון בן אלעזר או' [

3

ספרי זוטא פרק יט

 אומ' וכו'. מזה שעומד בתוך משקין ומטפחות במתניו נתזו מתחת רגליו וטמאו את המטפחות חזרה המטפחת וטמאתו הרי זה אומר וכו' מקרצות נמשכות זו בזו וככרים נוגעים זה בזה ובהם גומים מלאים משקים נגע שרץ באחת מהם נטמא וטמא את כולם הרי זה אומר וכו' האוכלים והמשקים והמרכב והמושב שהיו מונחים תחת אבן מסמא והמשכב תחתיהן טהור הלך טהור ועמד שם ונטמא נגע בהם טימא את כולם הרי זה אומר וכו' קערה שהיא מלאה משקין טהורים ואחוריו טמאים ומונחים על גבי טבלא וככר של תרומה נתון עליה וצפו המשקים על גבי הקערה נטמאו באחורי קערה נפלו על הטבלא וטמאוה חזרה

4

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק ד

 ועושה בה ארבע (תסברין) [תוברין] ותולה בה באונקלאת שעל גבי העמודים שנ' ונתתה הפרוכת (שמות כו לג) שם היה נתון צנצנת המן וצלוחית של שמן המשחה ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה ובגדי כהנים ובגדי כהן גדול שם היה אהרן הכהן נכנס ארבע פעמים ביום הכיפורים מחוץ לפרכת היה שולחן ומנורה מונחים אלא ששולחן בצפון ומנורה כנגדו בדרום שנ' ושמת השולחן (באהל מועד) וגו' (שם כו לה) ואומ' ואת המנורה נכח השולחן (שם) (ששולחן בצפון ומנורה כנגדו בדרום וגו') כשם שהיו מונחים באהל מועד כך היו מונחים בבית עולמים אלא שאהל מועד ארכו שלשים אמה ורחבו עשר אמות ובית עולמים ארכו

5

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פט

 הגאולה, שהגאולה על ידי מלאך, שנאמר המלאך הגואל אותי (בראשית מח טז), והפרנסה תלויה על ידו של הקב"ה, שנאמר פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון (תהלים קמה טז), הוי אמרתי עולם חסד יבנה.[ג] למה עולם דומה, למלך שהיה לו אוצרות, מלאים טוב, אמר על מה אלו מונחים, לוקח אני לי עבדים ומאכילן ומשקן והם מקלסין אותי, כך היה העולם תוהו ובוהו, עמד הקב"ה וברא את העולם, והשליט אותו בכל, ועלינו מה לעשות, אלא לברך ולקלס לבוראינו, וכן הוא אומר כל הנשמה תהלל יה הללויה (תהלים קנ ו).[ד] [פט, נג] ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אמר ר' אלעזר

6

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 אף גבולך ברשותך. יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות עובד כוכבים או שנפלה עליו מפולת שהוא כמבוער:סימן חח) והגדת לבנך. יכול מראש חודש, יתחיל האב להגיד לבנו הלכות הפסח, ת"ל ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, ת"ל בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך: וצריך ליטול בידו מצה ולומר מצה זו שאנו אוכלים על שום מה כו', וכן מרור יטלנו בידו ויאמר מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שם שמררו, אבל בבשר אסור ליגע ולומר פסח זה, שאין אנו אוכלין פסח בחוצה לארץ, ואסור לאדם לומר כבש זה יהיה לפסח, אלא יאמר כבש זה

7

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת ויקהל פרק לו

 ונותן את הפרוכת תחת הקרסים התחתונים, שהיו של זהב, והיו בשני שלישי משכן עשרים אמה אהל, ועשר אמות לפני ולפנים, והבדילה בין הקדש ובין קדשי הקדשים, ושם היה נותן הארון וצנצנת המן, וצליחות של שמן המשחה, ומקלו של אהרן עם שקדיה ופרחיה, ובגדי כהן גדול. מחוץ לפרוכת היה שלחן ומנורה מונחים, שלחן בצפון, ומנורה בדרום:

8

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת נשא

 היו על העגלות אלא אלו השפודים בלבד אבל אם הונחו הקרשים בין העגלות רשות היחיד הוה אלא יש מלבנות העגלה. כלומר שלא היתה העגלה מקורה. אמר רב עגלות תחתיהן וביניהן וצידיהן רשות הרבים. אמר אביי בין עגלה לעגלה כמלא ארך עגלה וכמה ארך עגלה חמש והקשינו עלה כיון ששלשה קרשים מונחים בדרא בתראה על כל עגלה. והקרשין מונחין לרחבן. כל קרש רחבו אמה וחצי הרי אלו ד' אמות ומחצה למה לי למהוי ארך עגלה ה' אמות. בארבע ופלגא סגיא. כי היכי דלא נדחקו קרשים הרויח להם חצי אמה. אמר רבא וצידי העגלה כמלא רוחב עגלה וכמה רוחב עגלה שתי אמות

9

בראשית רבתי פרשת בראשית

 לה כמה הויה ארבעין בעשרין, עשה מן האמות זרתות, שתי זרתות לאמה נמצאה התורה כלה שלשת אלפים ומאתים זרתות, וזרת מלא העולם כד"א ושמים בזרת תכן, נמצא כל העולם א' משלשת אלפים ומאתים בשיעור התורה, נמצא שיעור הלוחות וספר התורה ארבעת אלפים וארבע מאות וששים ותשעה זרתות ושליש זרת, ואלו מונחים בארון שנאמר אין בארון רק שני לוחות אבנים אשר הניח שם [משה] בחורב (מ"א ח' ט') וכתיב לקח את ספר התורה [וגו'] (דברים ל"א כ"ו). ויש אומרים אף שברי לוחות מונחים בארון, והארון כמה היה ארכו וכמה רחבו כמ"ש אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו (שמות

10

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 נתנה תורה דרך להשיב לפי עניינו, שהרי העולם נברא בארבע מידות של בני אדם, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול: והגדת לבנך. שומעני יתחיל מראש חודש להגיד לו הלכות הפסח, ת"ל ביום ההוא, אי ביום ההוא שומעני יתחיל מבעוד יום, ת"ל בעבור זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך על שלחנך הגביהם ואמור לו בעבור זה: עשה ה' לי. למה נאמר, לפי שהוא אומר בבן רשע מה העבודה הזאת לכם, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל שלא אמר לנו בידוע שכפר בעיקר, אף אתה הוציאהו מן הכלל, ואומר לו בעבור זה עשה ה' לי ולא לך שאילו

1234567891011121314151617181920