מונבז

מונבז מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 150 מקורות עבור מונבז. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יומא פרק ג

 אב משמאלו ושם שני שעירים וקלפי היתה שם ובה שני גורלות של אשכרוע היו ועשאן בן גמלא של זהב והיו מזכירין אותו לשבח:משנה י[*] בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור שלא היו לו אלא שנים ואף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים של זהב הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה נקנור נעשו נסים לדלתותיו והיו מזכירין אותו לשבח:משנה יא[*] ואלו לגנאי של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ג

 המזבח הסגן בימינו וראש בית אב משמאלו ושם שני שעירים וקלפי היתה שם ובה שני גורלות של אשכרוע היו ועשאן בן גמלא של זהב והיו מזכירין אותו לשבח בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור שלא היו בו אלא שנים. אף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהו מימיו נפסלין בלינה. מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יוה"כ של זהב. הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל. אף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו והיו מזכירין אותו לשבח: גמ' אי זהו צפונו של מזבח שהוא כשר בשחיטת קדשי קדשים מקירו

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק א

 ג כו] כי ה' אלהיך יהיה בכסלך ושמר רגליך מלכד אפי' דברים שאתה כסיל בהן ושמר רגליך מלכד רבי דוסא אמר מן ההורייה ורבנן אמרי מן העבירה ר' לוי אמר מן המזיקין אמר רבי אבא אם נתת מכיסך צדקה הקב"ה משמרך מן הפיסין ומן (הזימוית) [הזימיות] ומן הגלגלות ומן הארנוניות מונבז המלך עמד ובזבז כל נכסיו לעניים שלחו לו קרוביו ואמרו לו אבותיך הוסיפו על שלהן ועל של אבותיהן ואתה ביזבזתה את שלך ואת של אבותיך א"ל כל שכן אבותי גנזו בארץ ואני גנזתי בשמים שנאמר [תהילים פה יב] אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף אבותי גנזו אוצרות שאין עושין

4

ספרא מצורע פרשה א עד פרק א

 ג) תורת המצורע בכהן, מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן, אין לי אלא טומאתו וטהרתו בכהן, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפור ותגלחתו בכהן, ת"ל תורת המצורע בכהן, יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו בכהן ת"ל זאת, ביום טהרתו והובא שלא ישהא.(ד) כשהיה מונבז דן לפני ר' עקיבא אם משפטרתיו בעמידתו אחזתיו בהליכתו שבעה, משאחזתיו בעמידתו שבעה אינו דין שיאחזינו בהליכתו שבעה, א"ל רבי עקיבא מוסיף אני על דבריך וכי במה החמירה תורה, בימי גמר או בימי ספר, חמורים ימי גמר מימי ספר, שבימי ספר אינו מטמא משכב ומושב, ואינו מטמא בביאה, ימי גמרו מטמא משכב ומושב ומטמא

5

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

 זאת תורת המצורע ביום, תורת המצורע בכהן מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן, אין לי אלא טומאתו וטהרתו בכהן, מנין שחיטת צפרין והזאת צפור ותגלחתו בכהן ת"ל תורת המצורע (ביום) בכהן, יכול אף לקיחת צפרין ושלוח צפרין וכבוס בגדיו ורחיצתו בכהן תלמוד לומר זאת, ביום טהרתו והובא אל הכהן שלא ישהה, שהיה מונבז דן לפני ר"ע ומה משפטרתיו בעמידתו אחזתיו בהליכתו שבעה, משאחזתיו בעמידתו שבעה אינו דין שאוחזנו בהליכתו שבעה, א"ל ר' עקיבא מוספני על דבריך וכי את מה החמירה תורה את ימי הגמר או את ימי הספר, חמורין הם ימי הגמר מימי הספר, שבימי הגמר מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה ובימי

6

ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח

 על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת:[רמז תשמט] והנפש אשר תעשה ביד רמה [טו, ל], תינוק שנתגדל בין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים ועבר על אבות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת וחייב על הדם א' ועל החלב א' ועל ע"א א', ומונבז פוטר וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא הואיל ומזיד קרוי חוטא ושוגג קרוי חוטא מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה, אמר ליה רבי עקיבא הריני מוסיף על דבריך אי מה מזיד שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה אף שוגג [שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה], א"ל הן וכ"ש שהוספת, אמר ליה לדבריך

7

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תעו

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תעו* (שבת סח ע"ב) מונבז תנא הוא, אבל מלך מולבן שמו.

8

אברבנאל זכריה פרק יא

 כלומר מלך ורועה בשם ולא בגדר ולא בשום תועלת כאלילים האלמים, חרב על זרועו ועל עין ימינו ר"ל שימות הוא בחרב מבלי מלכות וכמו שאמר זרועו יבוש תיבש שהזרוע הוא רמז למלכות שיפסק ממנו וימות בחרב כי כן היה אגריפס לקחו הרומיים את מלכותו והרגו אספסיאנוס ברומא בחרב, ועל בנו מונבז שהרג עמו והיה אדם חסיד אמר ועין ימינו כהה תכהה לפי שנהרג שם גם כן והיה נכבד מאביו ולכן הראהו עין ימינו. ואפשר שאמר עין ימינו על ירושלם שנחרב כמו שאמר וקמו על מלכות יהודה. והיוצא מזה כולו שברשעת המנהיגים והמונהגים היתה ירושלם לנדה ונחרבה שנית: הנה התבארה הנבואה

9

אלשיך שמות פרשת תרומה פרק כה

 את ה'. כמאמרם ז"ל על אברהם שנאמר בו (נחמיה ט ח) ומצאת את לבבו נאמן לפניך, שהוא ששתי הלבבות שהם היצר הטוב והיצר הרע מצא נאמנים להקב"ה, כי על כן לא נאמר את לבו. וזה יכוין דוד באומרו והכן לבבם אליך:או יאמר ויקחו לי תרומה כו'. ענין מאמר מונבז המלך (בבא בתרא יא א) אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. והוא כי כאשר כל מצוה ומצוה אשר יעשה האדם נעשה ממנה מלאך סניגור, כן במעשה הצדקה כל פעם ופעם שאדם נותן נעשה אור ומלאך, ומהם מתמלא אוצרו הטוב אשר בשמים ממעל. וזהו אומרו אני גנזתי למעלה. נמצא כי הפרוטה

10

אלשיך תהלים פרק פה

 יתברך, כשצדק ושלום שהם שתים של ישראל נשקו ונדבקו, כי משפט הוא שלום כמה דאת אמר ומשפט שלום שפטו כו' (זכריה ח טז). ולכן יראיו יתברך זאת יעשו שאמת מארץ תצמח כי יעסקו בארץ בתורת אמת, וגם יעשו צדקה העולה היא השמימה כמאמר מונבז (בבא בתרא יא א) אני גנזתי למעלה שנאמר וצדק משמים נשקף. ועל ידי עשותם שתי אלה, גם ה' יתן הטוב מאוצרו הטוב מן השמים על מה שצדק משמים נשקף, וארצנו שאמת ממנה תצמח תתן יבולה. ועל ידי ברכה הזאת יהיה שלום מאליו על ידי מעשיכם, ולא תשאלו מה' כי ידבר שלום. ועל ידי כן

123456789101112131415