מומחה

מומחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4572 מקורות עבור מומחה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביצה פרק ג

 משנה ג[*] בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי רבי עקיבא אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה שחטה בשדה לא יביאנה במוט ובמוטה אבל מביא בידו אברים אברים:משנה ד[*] בכור שנפל לבור רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט רבי שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעוד יום אין זה מן המוכן:משנה ה[*] בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה ועל החלה שנטמאה ונכנס לבית המדרש ושאל ואמרו לו לא יזיזם ממקומם:משנה ו[*] אין נמנין על הבהמה

2

משנה מסכת בכורות פרק ד

 תאכלנו שנה בשנה:משנה ב[*] נולד לו מום בתוך שנתו מותר לקיימו כל שנים עשר חדש לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום:משנה ג[*] השוחט הבכור ומראה את מומו רבי יהודה מתיר רבי מאיר אומר הואיל והוא נשחט שלא על פי מומחה אסור:משנה ד[*] מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו הרי זה יקבר וישלם מביתו דן את הדין זיכה את החייב וחייב את הזכאי טמא את הטהור וטהר את הטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו ואם היה מומחה לבית דין פטור מלשלם מעשה בפרה שנטלה האם שלה והאכילה רבי טרפון לכלבים ובא מעשה

3

משנה מסכת בכורות פרק ה

 דנו ולא מעידו:משנה ה[*] נאמן הכהן לומר הראיתי בכור זה ובעל מום הוא הכל נאמנים על מומי המעשר בכור שנסמת עינו שנקטעה ידו שנשברה רגלו הרי זה ישחט על פי שלשה בני הכנסת רבי יוסי אומר אפילו יש שם עשרים ושלשה לא ישחט אלא על פי מומחה:משנה ו[*] השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו והוא יחזיר להם את הדמים ומה שלא אכלו הבשר יקבר והוא יחזיר להם את הדמים וכן השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים ומה שלא אכלו הן יחזירו לו את הבשר והוא יחזיר

4

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ג

 על מנת לשוחטו ושחטו והשיני עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא ימות ר' יהושע או' מעלה את הראשון על מנת לשוחטו ואינו שוחטו ומערים ומעלה את השני רצה שלא לשחוט אחד מהן הרשות בידו הלכה גבכור שנפל לבור אע"פ שמומו ניכר מערב יום טוב ולא התירו מומחה אין שוחטין אותו ביום טוב לפי שאינו מן המוכן הלכה דעושין פרנסה לנחיל של דבורים בשביל שלא יברח אבל אין צדין אותו בתחלה הלכה הכיצד אין נמנין על הבהמה ביום טוב לא יאמר לו הריני עמך בסלע הריני עמך בשתים אלא אומ' לו הריני עמך למחצה לשליש ולרביע וחכמים או'

5

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ג

 עליהן משום בל תאחר: הלכה והשוחט את הבכור בחזקת בעל מום ונמצא תמים מומין שבעין אין מבקרין אותן מפני שמשתנין לאחר מיתה ושבגוף מבקרין אותן דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר אף שבגוף אין מבקרין אלא הרי זה יקבר: הלכה זמי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו זה היה מעשה ובא ושאל אלעזר בן תדאי לחכמים ואמרו משלם מחצה בדקה ורביע בגסה: הלכה חהחשוד להיות נוטל שכרו ודן שכרו ומעיד כל הדינין שדן וכל עדיות שהעיד הרי אלו בטלין אבל נותן לדיין שכר דינו ולעד שכר עדתו אף על פי שאמרו כשר לדיין שיטול שכר

6

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א

 הלכה במטלטלין של הקדש נטע רבעי ומעשר שיני שאין דמיו ידועין נפדין על פי שלשה לקוחות ולא על פי שלשה שאין לקוחות מום שבגלוי הרי זה ישחט על פי שלשה בני הכנסת דברי ר' מאיר ר' יוסי אומ' אפילו רגלו קטועה ועינו סומא לא ישחט אלא על פי מומחה וחכמ' אומ' המוציא שם רע בזמן שטוענו טענת ממון בשלשה טענות נפשות בעשרים ושלשה וכשם שהדין בשלשה כך הפשרה בשלשה נגמר הדין אין רשאי לבצוע ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומ' כל המבצע הרי זה חוטא והמברך את המבצע הרי זה מנאץ לפני המקום על זה נאמר ובוצע

7

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד

 הלכה במטלטלין של הקדש ונטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין נפדין על פי שלשה לקוחות ולא על פי שלשה שאין לקוחות מום שברגליו הרי זה שחט על פי הכנסת דברי ר' מאיר ר' יוסי אומר אפילו רגלו קטועה ועינו סמייה לא ישחטו אלא על פי מומחה: הלכה גהמקדיש את הבהמה ומתה יש לה פדיון המקדיש את המתה אין לה פדיון הפודה מיד הקדש שלא ביקורת הקדש פדוי שיד הקדש על העליונה פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש פדוי שיד הקדש על עליונה פרה זו בחמשים סלעים תחת

8

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ד

 לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך על גבי ידו ולא ישלשל חבלים על ידו יותר מטפח הלכה הלא יצא הסוס בזנב שועל ולא בזהורית שבין עיניו לא תצא פרה בחוסם שלה ולא סייחין בקרטלין שלהן ולא עזין בכיסין של דדיהן לא תצא בהמה בסנדל ולא בקמיע אע"פ מומחה זה חומר בבהמה שאין באדם אבל יוצא היא באיגד שעל גבי מכה ובקשישין שעל גבי שבר ובשליה המדולדלת ופוקקין לה זוג ומטיילת בו בחצר הלכה ולא תצא אשה בעיר של זהב ואם יצאת חייב' חטאת דברי ר' מאיר וחכמים אומ' לא תצא ואם יצאת פטורה ר' ליעזר אומ' יוצאה אשה בעיר

9

מסכתות קטנות מסכת תפילין פרק א

 חנינא בן גמליאל אומר צריך הוא להתירה. נפלה לתוך המים ושהתה כדי שתימחק צריכה בדיקה. הלכה זרצועות תפילין נלקחין מכל מקום, רבן שמעון בן גמליאל אומר כל עור שנעשה בו מלאכה אסור. הלכה חאין לוקחין תפילין אלא מן המומחה, ואם אין שם מומחה נותן זוג אחד ובודק, לא שיתן לו המוכר אלא שיטול הוא לעצמו ויבדוק. בדק ומצא כראוי נוטל כל האגודה ואינו חושש. הלכה טתפלה של ראש נכתבת ארבע פרשיות, קדש לי, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע. וכן של יד, אלא שהוא עושה של יד פרשה אחת, ואם עשאה ארבע פרשיות כשרה, רבי יהודה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ג

 דאת אמר תמן רואין את הטריפה בי"ט ודכוותה רואין את הבכור ביום טוב רבי יודן בעי דמאי מדבריהם וראיית טריפה מדבריהן כמה דאת אמר רואין את הטריפה ביום טוב ודכוותה מפרישין את הדמאי ביום טוב ר' אבהו בשם רבי יוסי בן חנינה כל שמומו ניכר מערב יום טוב ולא התירו מומחה אלא ביום טוב אין זה מן המוכן והא תני עגל בכור שנולד מן הטריפה בי"ט מותר אמר רב חסדא תיפתר שעבר המומחה וראהו אתא עובדא קומי ר' אימי וסבר מימר ר' יודה ור' שמעון הלכה כר' יודה אייתי רב הושעיה מתניתא דבר קפרה מדרומא ותנא וחכמים אומרים כל שמומו

1234567891011121314151617181920