מוחזק

מוחזק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10615 מקורות עבור מוחזק. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ה

 יורשה אמ' ר' מנחם בן נפח משם ר' ליעזר הקפר מעשה בר' טרפון שקידש שלש מאות נשים להאכילן בתרומה שהיו שני בצרות וכבר שלח יוחנן בן בגבג אצל ר' יהודה בן בתירה לנציבין אמ' לו שמעתי עליך שאתה או' ארוסה בת ישראל המאורסת לכהן אוכלת בתרומה שלח לו ואמ' לו מוחזק הייתי בך שאתה בקי בחדרי תורה לדון קל וחומר אי אתה יודע ומה שפחה כנענית שאין ביאתה קונה אותה לאכול בתרומה כסף קונה אותה להאכילה בתרומה בת ישר' שהביאה קונה אותה להאכילה בתרומה דין הוא שיהא כסף קונה אותה להאכיל' בתרומה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ה

 קונה אשה ובין קונה שפחה חזרו לומר לאחר שנים עשר חדש לכשיתחייב במזונותיה בית דין של אחרון אמרו לעולם אין האשה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה וכבר שלח ר' יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין אמרו משמך שארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה שלח אצלו ואמר לו מוחזק הייתי בך שאתה בקי בסיתרי תורה אפילו לדרוש בקל וחומר אין אתה יודע מה אם שפחה כנענית שאין הביאה קונה אותה להאכילה בתרומה הכסף קונה אותה להאכילה בתרומה אשה שהביאה קונה אותה להאכילה בתרומה אינו דין שיהא הכסף קונה אותה להאכילה בתרומה ומה אעשה והן אמרו לעולם אין האשה

3

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת קרח

 יאכלנו להביא את הארוסה. אבל תושב ושכיר לא יאכל בו שנאמר (ויקרא כב) תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש. וכבר שלח רבי יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה לנציבין אמר לו שמעתי עליך שאתה אומר בת ישראל המאורשת לכהן שהיא אוכלת בתרומה. שלח לו ואתה אין אתה אומר כך מוחזק אני בך שאתה בקי בחדרי תורה ולדרוש קל וחומר אי אתה יודע ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה כספה מאכילה בתרומה בת ישראל שביאתה קונה אותה ואוכלת בתרומה אינו דין שיהא הכסף קונה אותה לאכול בתרומה. אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין בת ישראל אוכלת בתרומה עד

4

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 אותו] חוץ מתושב ושכיר, או אף תושב ושכיר תלמוד לומר במקום אחר תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש בין ברשותך בין שלא ברשותך, וכבר שלח ר' יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בנציבין אמר ליה שמעתי עליך שהיית אומר על בת ישראל המאורסת לכהן שהיא אוכלת בתרומה שלח לו מוחזק אני בך שאתה בקי בחדרי תורה ולדון ק"ו אי אתה יודע ומה שפחה כנענית שאין ביאתה קונה אותה [לאכול בתרומה] כסף קונה אותה לאכול בתרומה, בת ישראל שביאתה קונה אותה [לאכול בתרומה] אינו דין שיהא כסף קונה אותה לאכול בתרומה, אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין בת ישראל

5

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו למהוי מרכבתיה ביצר הרע דאיהו נחש וכל מיני חיה בישא ובג"ד (הושע יב) וישר אל מלאך ויוכל, ובגין דאתקרי אדם אילנא איהו רזא דא, לאילנא דאתנטע באתר דלא עביד איבא, מה עבד עקר לי' ונטעיה באתר אחרא ובגין דא אוקמוה מ"מ דלא הוי מוחזק למהוי עקר עד דאזיל לארץ ישראל ואתנטע תמן באתתא, אוף הכי צדיק דאיהו מטלטל מאתר לאתר מבית לבית כאילו ייתי בגלגולא זמנין סגיאין והיינו (שמות כ) ועושה חסד לאלפים לאוהביו עד דיזכה לעלמא (דאתי) שלים אבל לחייביא לא אייתי ליה יתיר מתלת זמנין ואי חזר בתיובתא אתמר בי' גלות

6

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר היבום והגלגול

 טבא, לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו, למהוי מרכבתיה ביצר הרע, דאיהו נחש, וכל מיני חיה בישא. ובג"ד, וישר אל מלאך ויוכל. ובגין דאתקרי אדם אילנא, איהו רזא דא, לאילנא דאתנטע באתר דלא עביד איבא. מה עבד. עקר ליה ונטעיה באתר אחרא. ובגין דא אוקמוה מ"מ דלא הוי מוחזק למהוי עקר, עד דאזיל לארץ ישראל, ואתנטע תמן באתתא.[אות נב] אוף הכי צדיק, דאיהו מטלטל מאתר לאתר, מבית לבית, כאילו ייתי בגלגולא זמנין סגיאין. והיינו ועושה חסד לאלפים לאוהביו, עד דיזכה לעלמא דאתי שלים. אבל לחייביא, לא אייתי ליה יתיר מתלת זמנין. ואי חזר בתיובתא, אתמר ביה גלות

7

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר היבום והגלגול

 פניו יחורו, שלא תהיה מרכבתו ביצר הרע, שהוא נחש, וכל מיני חיות רעות. ומשום זה, כתוב עליו, וישר אל מלאך ויוכל. ומשום שאדם נקרא אילן, הוא בסוד הזה דומה לאילן שנטע במקום שאינו עושה פירות. מה עושים. עוקרים אותו ונוטעים אותו במקום אחר. ומשום זה העמידו בעלי המשנה, שאין אדם מוחזק להיות עקר עד שהולך לארץ ישראל, ונטע שם באשה.[אות נב] אוף הכי צדיק וכו': אף כך צדיק שהוא מטולטל ממקום למקום, מבית לבית, הוא כאלו בא בגלגול פעמים הרבה. והיינו ועושה חסד לאלפים לאוהביו, עד שיזכה להיות שלם לעולם הבא. אבל לרשעים אין מביאים אותם בגלגול יותר משלש

8

ספר הלכות גדולות סימן מד - הלכות בבא מציעא

 שם כב ב) והילכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם. א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבא הני תמרי זיקא היכי אכלינן להו, א"ל כיון דאיכא בהמה וכלבים [נ"א שקצים ורמשים] דאכלי להו מסח דעתיה מינייהו ומיאש, יתמי דלאו בני מחילה מאי, אחזוקי כולה באגא ביתמי לא מחזקינן, מוחזק ועומד מאי, כרכתא מאי, א"ל הכי נמי דאסיר. אמר רב זביד משמיה דרבא (שם כג א) כללא דאבדתא מכי אמר ווי לי לחסרון כיס מייאש מיניה.ואמר רב זביד משמיה דרבא הילכתא מצא מעות כרוכות ברשות הרבים הרי אילו שלו. ברשות הרבים, דרך נפילה הרי אילו שלו, דרך הנחה

9

ספר הלכות גדולות סימן מח - הלכות נחלות

 בריה כרבנן. ואמר רב נחמן (קידושין עד א) שלשה נאמנין על הבכור אביו ואמו וחיה, חיה לאלתר, אמו כל שבעה, אביו לעולם. אמר רב יוסף (ב"ב קכו ב) אמר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים, דילמא בוכרא דאימא קאמר, כי ההוא דאתא לקמיה דרבה בר רב נחמן א"ל מוחזק אני בזה שהוא בכור, א"ל מנא ידעת, דקארו ליה בוכרא סכלא, דילמא בוכרא דאימא הוא דגמירי דבוכרא דאימא בוכרא סכלא קארו ליה.א"ר אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר בכור הוא ואין נוטל פי שנים, דאמר קרא (דברים כא, טז) והיה הבן הבכור בעינא בשעת הוויה בן וליכא.ובוכרא דזבין

10

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מ

 שהוא שלו וכו'. והיכא נמי שרואה ב"ד זכות לבעל הקרקע שהקרקע שלו אין סומך על ראית החזקה. כיצד תדע דתורת החזקה אימתי תתקיים למחזיק היכא שלא טען המחזיק שיש לו שטר מכירה באותו מושב של ב"ד אבל אם טען ואמר אם יש לי שטר עם שני חזקה נמצא שבעל הקרקע מוחזק בטענתו וראוי לאותו ב"ד שיניח ראית החזקה בכל ומכל ואין לו שיסמוך אלא על הבאת השטר שטען הלוקח הילכך אם הביא שטר המכירה כמו שטען ראיתו ראיה ואם לא הביא ונמצאו דבריו בטלים או שהביא ונמצא בטל נתבטלה נמי החזקה ואין לו בה הועלה כלל וחוזר הקרקע למעורר עליה.

1234567891011121314151617181920