מודיעין

מודיעין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 640 מקורות עבור מודיעין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק ה

 את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד רבי יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד אמר לו מכור לי צמדך במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכמים אומרים אין הדמים ראיה:משנה ב[*] המוכר את החמור לא מכר כליו נחום המדי אומר מכר כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו ואמר לו מכור

2

תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק ב

 הלכה והלוקח מן הנחתום בסוריא צריך להפריש חלת דמיי דברי רבן גמליאל וחכמים אומ' אין צריך להפריש חלת דמיי מנהר דרומה של כזיב ואילך שתי חלות דמיי ר' שמעון אומ' אם לא תרם את הראשון כשיעור לא יאכל מן השני חלת הגוי בארץ ותרומת הגוי בחוצה לארץ מודיעין אותו שאינו חייב והחלה נאכלת לזרים הלכה זעשרים וארבעה מתנות כהונה לאהרן ולבניו בכלל ופרט בברית מלח אילו הן עשר במקדש ארבע בירושלם ועשר בגבולין עשר במקדש חטאת ואשם וזבחי שלמי צבור וחטאת העוף ואשם תלוי ולוג שמן של מצורע שתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות והעומר הלכה חארבע

3

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק א הלכה ארבי שמעון אומר כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשם חובה שאין המנחות דומות לזבחים מחבת לשום מרחשת מעשיה מודיעים עליה לשום מחבת מרחשת לשום בלולה מעשיה מודיעין עליה לשום מרחשת אבל זבחים אין כאן אלא מעשה אחד לכולן ושחיטה אחת לכולן: הלכה בחומר בשחיטה שאין בקמיצה ובקמיצה שאין בשחיטה שהשחיטה קבוע לה צפון וקבוע לה מקום בצואר ונוהגת בכל הקרובים ואוסרת חולין בפנים וקדשים בחוץ וחייבין עליה בחוץ מה שאין כן בקמיצה חומר בקמיצה שהקמיצה טעון כהן וכלי שרת מה שאין כן בשחיטה קמיצה בכלי ושחיטה אפילו בקרומית

4

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ד

 הפריש תרומה ונתנה לכהן מעשר ראשון ונתנו ללוי מעשר עני ונתנו לעני פירותיו מתוקני' המכניס פירותיו לתוך ביתו פירותיו מקולקלין ישראל החשוד שמכניס פירותיו לתוך ביתו פירותיו מקולקלין הכותי כגוי דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל או' כותי כישראל הלכה יגגוי שהפריש בכור פטר חמור וחלה מודיעין אותו שאינו חייב עובדין בו וגוזזין אותו ואחר כך מקבלין הימנו וחלה נאכלת לזרים הוציא תרומה מתוך ביתו נוהג בה טבל ותרומה דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל או' אין נוהג בה אלא תרומה גדולה בלבד הוציא מעשר ראשון מתוך ביתו נוהג בו טבל ומעשר ראשון דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ג

 שמעון עדים שמת אביו מתוכה מפקין לה מראובן ויהבין לשמעון. אלא הלך ראובן והביא עדים שלא מת אביו מתוכה. אמר רב נחמן בר יעקב אנא אפיקתיה מראובן אנא מחזרנה ליה. רב אמר כשנתתה על פי בית דין נתתה מיכן והילך המוציא מחבירו עליו הראייה. מי מודיע א"ר בא עידי מיתה מודיעין. הגע עצמך שאין העדים יודעין אמר רבי יוסי לעולם השדה בחזקת בעליה מיכן והילך המוציא מחבירו עליו הראייה:הלכה המתני' השותפין והאריסין והאפיטרופין אין להן חזקה אין לאיש חזקה בניכסי אשתו ולא לאשה בניכסי בעלה ולא לאב בניכסי הבן ולא לבן בניכסי האב במה דברים אמורים במחזיק [דף

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ה

 את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד רבי יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד אמר לו מכור לי צמדך במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכמים אומרים אין הדמים ראייה המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו אמר לו מכור

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ד

 עכו"ם מיילדת לבת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של עכו"ם אבל עכו"ם מניקה לבת ישראל ברשותה גזילו של ישראל אסור ושל עכו"ם מותר. באותו שעה גזר רבן גמליאל על גזילות עכו"ם שיהא אסור מפני חילול השם. שור של ישראל שנגח לשור של עכו"ם פטור וכו' בדבר הזה אין אנו מודיעין למלכות אפי' כן לא מטין לסולמיה דצור עד דשכחון כולן:הלכה דמתני' שור של פיקח שנגח לשור חרש שוטה וקטן חייב שור חרש שוטה וקטן שנגח לשור של פיקח פטור שור חרש שוטה וקטן שנגחו מעמידין להן אפוטרופוס ומעידין בהן בפני אפוטרופוס נתפקח החרש נשתפה השוטה הגדיל הקטן

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ז

 ותימר הכין. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה. גנב ונגנבה ממנו ותפשו בעלים את השני ונשבע להן אין תימר מוציאין מן השני מביא קרבן על השבועה אין תימר אין מוציאין מן השני אינו מביא קרבן שבוע'. גנב ונגנבה ממנו ונמלך השני להחזיר אין תימר יחזיר לבעלים פעמים שאין מודיעין לגנב אין תימר יחזיר לגנב פעמים שאין מודיעים לבעלים. כיצד יעשה יחזיר לבעלים בפני גנב:הלכה במתני' גנב ע"פ שנים וטבח ומכר על פיהם או ע"פ שנים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב ומכר בשבת גנב ומכר לע"ז גנב וטבח ומכר ביום הכיפורים גנב משל אביו [דף לא

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חלה פרק ד

 לארץ אוכל ואח' כך מפריש. ר' בא בשם שמואל לא חשו אלא לתרומת דגן תירוש ויצהר. רבי הילא בשם שמואל לא חשו אלא לתרומה בלבד. אבל לירקות או אפילו לתרומה גדולה לא חשו. כהדא דתני איסי בן עקביה אומר מעשרות לירקות מדבריהן. תני חלת הגוי בארץ ותרומת הגוי בחוץ לארץ מודיעין אותו שאינו צריך ואוכל: וניתנת לכל כהן בין לכהן חבר בין לכהן עם הארץ: יש מהן נותנין לאנשי משמר ויש מהן נותנין לכל כהן. הבכורות והביכורים לאנשי משמר ושאר כולהן לכל כהן. רבי ירמיה בעי קומי רבי זעירא מניין (שהדמים) [שחרמים] לאנשי משמר. אמר ליה [ויקרא כז כא] כשדה

10

מדרש תנאים לדברים פרק א

 הנהר הג' נהר פרת מגיד שהוא מפרה והולך עד שעוברין אותו בספינות: ד"א עד הנ' הג' נהר פרת שמתפרת והולך עד שהוא כולה במגריפה: ד"א עד הנהר הג' נהר פרת הרי כל הנהרות אומרין לפרת מפני מה קולינו הולך למרחוק ואת הולך ואין את משמיע קולך אמר אינו צריך מעשי מודיעין אותי אדם זורע בי ירק יעלה לשלשה ימים נוטיע בי נטיעה ועולה לשלשים יום לפיכך הכת' משבחיני עד הנהר הגדול נהר פרת: ד"א בהר ובשפ' ובנגב אין לך כל שבט ושבט שלא היה לו בהר ובשפלה ובנגב שנ' פנו וסעו ובאו הר האמרי וכן את מוצא בכנעניים שלפניהם שנ'

1234567891011121314151617181920