מודים

מודים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 19266 מקורות עבור מודים. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק י

 של חטאת וקלל של תרומה שנגעו זה בזה שניהן טהורין בשתי ידיו שניהן טמאין ר' יהשע אומר של חטאת טמא קלל של חטאת ולגין של תרומה שנגעו זה בזה שניהן טהורין בשתי נירות שניהן טהורין ר' יהשע אומר של חטאת טמא במה דברים אמורים בשל אבן אבל בשל חרס הכל מודים בשל חטאת שהוא טהור: הלכה חלגין חטאת ולגין של תרומה שנגעו זה בזה שניהן טהורין בשתי ידות שניהן טמאין בשתי נירות שבהן טהורין ר' יהשע אומר של חטאת טמא זה הכלל שר' יהשע אומר כל המטמא מי חטאת במגע מטמא במשא וכל שאינו מטמא במגע מי חטאת אינו

82

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ב

 כקטומות הלכה יגשתי כירים המתאימות אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומה מקיימין על גבי גרופה וקטומה [ואין מקימין על גבי שאינה גרופה וקטומה] ומה הן מקיימין עליה בית שמיי או' אין מקיימין עליה כלום ובית הלל או' חמין אבל לא תבשיל עקר את המחם הכל מודים שלא יחזיר דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' בית שמיי אומ' חמין אבל לא תבשיל ובית הלל או' חמין ותבשיל עקר בית שמיי או' לא יחזיר ובית הלל אומ' יחזיר הלכה ידהשכח תבשיל על גבי כירה וקדש עליו היום בשוגג יאכל במזיד לא יאכל במי דברים אמורי' בתבשיל שלא בשל כל

83

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ט

 קטן פי סבכה הלכה חהמתכוין להוציא בפונדתו ופיה למעלה והוציא בפונדתו ופיה למטה בתוך פונדתו והוציא בין פונדתו לחלוקו ובחפת חלוקו פטור המתכוין להוציא בפונדתו ופיה למטה ר' יהודה מחייב אמ' ר' יהודה אני אומ' דבר אחד והן אומ' דבר אחד אני אומ' להן אי אתם מודים במתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו שהו פטור שאם נתכוון והוציא לאחריו שהוא חייב והם אמרו לו אי אתה מודה במוציא באחר ידו ואחר רגלו בפיו ובמרפקו שהוא פטור שלא הוציא כדרך המוציאין אני לא מצאתי תשובה לדבריהם והם לא מצאו תשובה לדבריי הלכה ישנים אוחזין במלגז ולוגזין בכרכר ושובטין בקולמוס

84

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יב

 יורדין לספוג נותן אדם מוך יבש וספוג יבש על גבי מכתו אבל לא גמי יבש ולא כתותין יבשין על גבי מכתו נותנין מים לתוך קמח קלי ובלבד שלא יגבל נותנין שמשמין ואגוזין לתוך הדבש ובלבד שלא יחבץ מפרפרין גלוסקין לחולה בשבת ובלבד שלא יגבל אבל מחבץ הוא מעשה קדירה ואוכל מודים חכמים לר' ליעזר שאין עושין אהלים כתחילה ביום טוב ואין צריך לומ' בשבת [על מה נחלקו על המוסיפין שר' אליעזר אומר אין מוסיפין ביום טוב ואין צריך לומ' בשבת] וחכמים אומ' מוסיפין בשבת ואין צריך לומ' ביום טוב ר' לעזר בי ר' שמעון או' המרכיב קנה של מנורה חייב

85

תוספתא מסכת תמורה (צוקרמאנדל) פרק ג

 לכך נתכוונתי אלא שאין יכול להוציא שני שמות כאחד דבריו קיימין אם אמר מה שקריתי שם לראשון וחזרתי וקריתי שם לשני אין דבריו אחרונים כלום: הלכה דמודה ר' מאיר לחכמים מה שתלד בהמה זו עולה והיא תודה מה שתלד בהמה זו חטאת והיא שלמים דבריו קיימין מודים חכמים לר' מאיר באומר בהמה זו תחת שני זבחים אלו תחת שני זבחים שאני חייב אין דבריו אחרונים כלום: הלכה הבהמה זו תמורת עולה ותמורת שלמים הכל תמורת עולה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים ר' יוסי אומר יבדק אם אמר

86

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ג

 את שמנן הלכה ידאין תורמין שמן על זתים הנכתשין ולא יין על הענבים הנדרכות אם תרם תרומה ויחזור ויתרום הראשונה מדמעת בפני עצמה וחייבין עליה חומש אבל לא שנייה וצריך להוצי' עליהן תרומות ומעשרות ר' יוסה אומ' בית שמיי או' תורמין ובית הלל או' אין תורמין מודים שאם תרם שצריך לתרום שנייה התורם זתים על זתים העתידין ליכתש ענבים על ענבים העתידין לידרך תרומה ויחזור ויתרום הראשונה מדמעת שנייה אין מדמעת הראשונה חייבין עליה חומש שנייה אין חייבין עליה חומש וצריך לקרות להם שם חזר ועשה זתים הראשונה שמן וענבים ראשונות יין תרומה ואין צריך לתרום שנייה הלכה טו

87

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ה

 מאה פומין יעלו ואם לאו הפומין אסורין והשולים מותרין דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' ר' ליעזר אומ' אם יש שם מאה פומין תעלה ואם לאו הפומין אסורין והשולים מותרין ר' יהושע או' אע"פ (שאין שם) שיש שם שלש מאות פומין לא תעלה דרסה בעיגול ואינו יודע היכן דרסה הכל מודים שתעלה הלכה יבסאה תרומה שנפלה על פי המגורה רואין אותה כאילו היא חטין על פי שעורין יקלפנה רבן שמעון בן גמליאל במשתייר תעלה באחד ומאה תרומת מעשר של דמיי שחזרה למקומה מדמעת למקום אחר אינה מדמעת דברי ר' אליעזר וחכמים או' בין למקומה בין למקום אחר מדמעת ר'

88

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז

 שמוסיפין טומאה על טומאתה אם אמ' על תלוייה טהורה היא הרי זו טהורה אם אמ' הריני מניחה עד שאשאל עליה הרי זו טמאה נולד לככר ספק טומאה ובתוך ידו ספק טומאה שעל גבי השלחן נוטלה ומניחה במקום המוצנע הלכה יטחבית שנשברה בגת העליונה ובתחתונה טמיאה הכל מודים שתרד ותדמע ואל ידמענה ביד הלכה כסיעה של בני אדם שאמרו להם גוים תנו לנו אחד מכם ונהרגהו ואם לאו הרי אנו הורגין את כולכם יהרגו כולן ואל ימסרו להן נפש אחת מישראל אבל אם ייחדוהו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי יתנו להן ואל יהרגו כולן אמ' ר' יהודה במי

89

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יג

 בימיו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמו אשר יקראו י"י צדקינו, ברוך אתה י"י מצמיח קרן ישועה לעמו ישראל. הלכה יגעל התורה, ועל העבודה, ועל הנביאים, ועל יום פלוני הקדוש הזה, אשר נתת לנו י"י אלהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל י"י אלהינו אנו מודים לך, ומברכים את שמך תמיד, אלהי ישעינו, ברוך אתה י"י מקדש ישראל ויום פלוני. הלכה ידחוץ משבת, שאינו מזכיר בחתימה ישראל, אלא מקדש השבת בלבד, שהשבת קדמה לישראל, כדכתיב כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש, ואומר ראו כי י"י נתן לכם השבת, שהיתה כבר.

90

מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק ה

 יהודה אומר עושין מן בראשית עד המבול, מן ויקרא עד ויהי ביום השמיני, ושאר כל הספרים אסור, ואם עתיד להוסיף עליהם מותר. הלכה יאאלו שמות הנחלקין, בית אל, בית און, באר שבע, פוטי פרע, צפנת פענח, חרה אפי, אף ה', רבי יוסי אומר אין נחלקין. והכל מודים שאין חולקין עמיאל, עמינדב, צוריאל, צורישדי. הלכה יבהכותב שם על בשרו לא ירחוץ ולא יסוך, רבי יוסי אומר מותר, ובלבד שלא ישפשף. על קרן הפרה ועל כרעי המטה, גוררן וגונזן. על האבן, שומטה וגונזה. הלכה יגהמחתך בספרים, בחדשים מותר ובישנים אסור, במקק הספרים ובמקק התפילין ובמקק מטפחות הספרים, הרי אלו

1234567891011121314151617181920