מודים

מודים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 19266 מקורות עבור מודים. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ד

 הלכה יבהאומר מעשר שני מחולל על סלע שתעלה בידי מכיס זה ועל דינר שיעלה בידי מכיס זה ר' יוסה אומ' לא חילל וחכמים אומ' חילל מודה ר' יוסה לחכמים באומר מעשר שני מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מכיס זה ועל דינר חדש שיעלה בידי מכיס זה שזה חלל מודים חכמים לר' יוסה באומר מעשר שני מחולל על סלע שהיתה ביד בני ועל דינר שהיה ביד בני שלא חלל שאני או' שמא לא היתה בידו באותה שעה הלכה יגהאומר מעשר שני מחולל על סלע שאפרוט מן הדינר ועל טריסית שאפרוט מן הסלע פורט לו דינר ונוטל הימנו [סלע

62

תוספתא מסכת מעשרות (ליברמן) פרק ג

 טבל מתוך ביתו ואם אמ' מה שזתים האילו ראויין לעשות מעשר בדרומו ותרומת מעשר בדרום דרומן הלכה ידהלוקח שדה ירק בסוריא עד שלא באו לעונת המעשרות פטור משבאו לעונת המעשרות חייב מלקט כדרכו ופטור דברי ר' עקיבא וחכמים או' אף משבאו לעונת המעשרות חייב לפי חשבון מודים חכמים לר' עקיבא שאם מכר לו תבואה לקצור וענבים לבצור וזתים למסוק שלוקט כדרכו ופטור הלכה טואי זו שום בעל בכי כל שאין לו אלא דור אחד מקיף את העמוד אי זהו בצל של רכפה כל שאין עוקצן מעוך לתוכו רבן שמעון בן גמליאל או' כל שאין לו [אלא] קליפה אחת

63

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ד

 באשבורן ואין מטהרין בזוחלין אלא עד מקום שיהא יכול מתחלתו: הלכה יואיזהו חרדלית מי גשמים הבאין מדרון רואין אותן אם יש מתחלתן ועד סופן צרוף ארבעים סאה מטבילין בהן עד שיהא לפניו עוגל ארבעים סאה ומעשה בכובסים שהיו בירושלם שהיו גוררין את הכלים וטובלין בהן והכל מודים שכלים שגרר בהן לא הוטבלו:

64

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ז

 הלכה טפרה ששתת מים טמאין והקיאתן טמאין מפני שאין טהורין בגוף נסרחו או שיצאו מלמטן טהורין נכנס לו חץ ביריכו ר' אומר אינו חוצץ וחכמים אומרים הרי זה חוצץ במה דברים אמורים בשל מתכת אבל בשל עץ הרי זה חוצץ ואם קרם עליו העור מלמעלה הכל מודים שאינו חוצץ שכל הבלועין באדם ובבהמה בחיה ובעופות טהורין נכנסו צרורות וקיסמין בסידקי רגליו מלמטה ר' עקיבא אומר אינו חוצץ מפני שהוא כבית הסתרים: הלכה יאספלנית מלוגמא ורטייה שעל בית הסתרים ר' אומר חוצץ ור' יוסי בר' יהודה אומר אינו חוצץ העושה קלקו בראשו ר' אומר חוצץ ר' יוסי בר' יהודה

65

תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק ט

 בהונות זו לזו יחזור ויתן על גבי בהונות כסדרן: הלכה השירי השמן שבלוג נאכל לזכרי כהונה ושביד נותנו על ראש המיטהר ובפר חסר הלוג עד שלא יצק ימלאנו משיצק יביא אחר כתחילה דברי ר' יעקב ר' שמעון אומר אף משיצק ימלאנו ואם משהזה חסר הלוג הכל מודים שיביא אחר כתחילה: הלכה ונתן מקצת המתנות בפנים ונשפך הלוג יביא אחר ויתחיל כתחילה בפנים ר' אלעזר ור' שמעון אומרים ממקום שפסק גמר את המתנות בפנים נתן מקצת מתנות על גבי בהונות ונשפך יביא אחר ויתחיל כתחילה על גבי בהונות ור' אלעזר ור' שמעון אומרים ממקום שפסק וכולן אין נאכלין חוץ

66

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ה

 שלא טבלה מטמא לח ואין מטמא יבש דברי ר' מאיר ור' יהודה מטמא לח ויבש: הלכה ור' אליעזר אומר מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל בית שמאי אומרים מטמא לח ואין מטמא יבש ובית הלל אומרים מטמא לח ויבש אמרו בית שמאי לבית הלל אי אתם מודים בנדה שאם הגיעה זמנה לטבול לא טבלה שהיא טמאה אמרו להן בית הלל לבית שמאי לא אם אמרתם בנדה שאם תטבול היום ותראה למחר שהיא טמאה תאמרו ביולדת שאם תטבול היום ותראה למחר שהיא טהורה אמרו להן בית הלל יולדת בזוב תוכיח אמרו להן בית שמאי אי יולדת בזב הוא הדין והוא

67

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ט

 ולא עוף ר' אליעזר בן יהודה איש כפר אובלין אמר אפילו נעשית על גב עוף אחר ועל גב תרנגלת אחר טמאה לקדש וטהורה לתרומה: הלכה יטלאותו שהיה בית הלל קורין אותו גרגרן ר' יהודה היה קורא אותו בועל נדה אמרו בית שמאי לבית הלל אי אתם מודים ברואה בתוך אחד עשר שטבלה לערב ושימשה את ביתה שהיא מטמאה משכב ומושב וחייבת בקרבן אף הרואה יום אחד עשר תהא חייבת בקרבן אמרו להן בית הלל לא אם אמרתם ברואה בתוך אחד עשר שכן יום שלאחריו מצטרף עמו לזיבה תאמרו ברואה יום אחד עשר שאין יום שלאחריו מצטרף עמו לזיבה אמרו

68

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק א

 נגד זה אמ' אחד מהן לחבירו ככר זה קרבן אם טועמו אני אמ' לו חבירו אין קרבן אם טועמו אתה הריני נזיר אם אוכל ככר זו אמ' לו חבירו איני נזיר אם אכלנו כל שבטלו דבריו אסור ר' יהודה או' האומ' ירושלם לא אמ' כלום עד שיתכוין וידור כנגד ירושלם מודים חכמים לר' יהודה באומ' קרבן עולה מנחה חטאת תודה ושלמים שני אוכל לך שמותר שלא נתכוין לידור אלא לקרבן עצמו הלכה גירושלם לירושל' בירושלם היכל להיכל בהיכל מזבח למזבח במזבח אימרא לאימרא באימרא דיריים לדירים בדיריים עצים לעצים בעצים אישים לאישים באישים בזכין לבזכין בבזכין כולן שני אוכל

69

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ג

 על נזירות אביו בזמן שהניח אביו מעות סתומין לנזירותו ומת אבל אם הניח מעות מפורשין או בהמה אין מגלח על נזירות אביו הלכה יטמי שנדר בנזיר ונשאל לחכם ואסרו בית שמאי אומ' מונה משעה ששאל ובית הילל אומ' מונה משעה שהיתיר נשאל לחכם והיתירו אילו ואילו מודים שאם היתה לו בהמה מפורשת תצא ותרעה בעדר זו טעות טעה נחום המדי כשפתח בנדר היו מהלכין בדרך ואחד בא כנגדן אמ' אחד הריני נזיר שזה פלוני ואחד אומ' הריני נזיר שאין זה איש פלוני הריני נזיר שאחד מכם נזיר ואחד אומ' הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר הריני נזיר ששניהם נזירין

70

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק א

 ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' סיככה בבלאי כלים כשירה הלכה זמסככין בנסרים דברי ר' יהודה וחכמים אוסרין עד שיהא בינו לחבירו כמלואו אמ' ר' יהודה מעשה בשעת סכנה שהיינו זוקפין סולמות ומסככין על גביהן נסרים וישנים תחתיהן אמרו לו אין שעת סכנה ראיה אבל הכל מודים שאם יש בנסר ארבעה טפחים שיהא בינו לבין חבירו כמלואו תלה בה אגוזין הפרסקאות ורמונים וגלוסקאות פרכילי ענבים ועטרות של שובלין כשירה לא יאכל מהן אפילו ביום טוב האחרון של חג ואם התנה עליהן שיאכל מהן בחג מותר הלכה חחצר גדולה שמוקפת עמודין הרי עמודין כדפנות עושה אדן את חבירו דופן

1234567891011121314151617181920