מודים

מודים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 19266 מקורות עבור מודים. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק א

 וחרש ושוטה וקטן שהיו מחוסרי כפרה מביאין קרבן ונאכל: הלכה חספק הפילה ספק לא הפילה ספק בן קיימא ספק שאינו בן קיימא ספק יש בו מצורת אדם ספק אין בו מצורת אדם מביאה קרבן ואין נאכל: הלכה טהמפלת בתוך מלאת פטורה מכולם מודים בית שמאי ובית הלל ברואה אור שמונים ואחד שדמים טמאים והמפלת שמונים ואחד תהא חייבת בקרבן אמרו בית הלל לבית שמאי אי אתם מודים ברואה אור שמונים ואחד שדמיה טמאין והמפלת שמונים ואחד תהא חייבת בקרבן מה לי בין יום ולילה ובין דם ללידה אמרו להן בית שמאי לא אם אמרתם ביום שראוי להבאת קרבן

52

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 ואין נותן ארבע מאות זוז והיא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה הלכה והיתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פל' וכהן הוא רבן גמליאל ור' ליעזר או' נאמנת שהיא עדות שהאשה כשירה לה ר' יהושע או' אינה נאמנת אמ' להן ר' יהושע אי אתם מודים בשבויה שנשבית לבין הגוים שיש לה עדים שנשבית והיא אומר' טהורה אני שאין נאמנת אמרו לו לא אם אמרתם בשבויה שיש לה עדים תאמר בזו שאין לה עדים אמ' להם וכי מה עדות גדולה מזו שהרי כריסה בין שיניה אמרו לו מפני שגוים חשודין על עריות אמ' להן אין אפטרופוס לעריות במי

53

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ה

 בתביעה נותנין לה שנים עשר חדש אם היתה קטנה בין היא בין אביה יכולין לעכב ר' טרפון או' נותנין לה הכל תרומה במי דברים אמורי' מן האירוסין אבל מן הנשואין מודה ר' טרפון שנותנין לה מחצה חולין ומחצה תרומה במי דברים אמורים בבת כהן לכהן אבל בת ישראל לכהן הכל מודים שמעלין לה כל מזונותיה מן החולין ר' יהודה בן בתירה או' שתי ידות תרומה ואחת חולין ר' יהוד' אומ' מוכרת את התרומה ולוקחת בדמיה חולין רבן שמעון בן גמליאל או' כל מקום שהוזכרו שם תרומה נותן כפול חולין זו משנה ראשונה רבותינו אמרו אין האשה בת ישראל אוכלת בתרומה

54

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

 מהן דבר אמרו לו אין מביאין ראיה מן המתיר מיכן ואילך הונהגו קטנים שיהו קורין אותה לרבים הלכה טמצות מגלה מתחלתה ועד סופה דברי ר' מאיר ר' יהודה או' מאיש יהודי ר' יוסה או' מאחר הדברים האלה ר' שמעון בן לעזר או' מבלילה ההוא אבל הכל מודים שמצותה לגמור עד סוף הלכה יכל יום הנף אסור בחדש כל יום השביעי חייב בסוכה וכל יום השביעי כשר ללולב כל יום השמיני כשר למילה וכל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואיברים זה הכלל כל שמצותו ביום כשר כל היום ודבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה הלכה יאאבל אין

55

תוספתא מסכת מכשירין (צוקרמאנדל) פרק ב

 המים בכי יתן אם מחמת הסדין אינו בכי יותן: הלכה גהמרביץ את ביתו במים טמאין ונתן בו שובלין וטננו אם יש עליהם משקה טופח הרי זה בכי יותן ואם לאו אינו בכי יותן ר' שמעון אומר אף על פי שיש עליו משקה טופח אינו בכי יותן מודים חכמים לר' שמעון במרביץ את גרנו שהוא בכי יותן ובמשכים להביא פסול אם בשביל שיטח עליהן הרי זה בכי יותן ואם בשביל שילך למלאכתו אינו בכי יותן: הלכה דבהמה שירדה מאליה מים העולין בפיה ובסימפיה בכי יותן בידה וברגלה אינן בכי יותן ר' יהודה אומר המים העולין ברגלי האדם לעולם טמאין

56

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק א

 הלכה טוקמץ בשמאל פסול בן בתירה אומר יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין אמר ר' אלעזר בר' שמעון כך היה ר' יהודה בן בתירא אומר בכל הפסולין ר' יוסי בן יאסין ור' יהודה נחתום אומר' במה דברים אמורים בזמן שלא קידש קומץ בכלי אבל אם קידש קומץ זה בכלי הכל מודים שלא יחזור ר' אומר בין כך ובין כך יחזיר שאין כלי מקדש קומץ שלא נקמץ מבירתו: הלכה טזכיצד סדר מנחות היה מביאין מתוך ביתו בכלי כסף ובכלי זהב נותנה בתוך כלי שרת ומקדשה בתוך כלי שרת ונותן שמנה ולבונה עליה נכנס ומגישה בקרן מזרחית דרומית לדרומה של קרן מנחה

57

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ג

 מתיר כמצותו אבל לן או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים או שהקטירו פוסלין את אחד מהן אפילו חוץ לזמנו פסול ואין בו כרת: הלכה יהקטיר את אחד מהן אפילו חוץ לזמנו פסל ואין בו כרת הקטיר את אחד מהן היום על מנת להקטיר מחברו למחר הכל מודים שפיגול וחייבין עליו כרת: הלכה יאשני בזיכי לבונה שהקטיר הראשון בשתיקה והשני חוץ לזמנו פגול וחייבין עליו כרת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר דברי ר' מאיר אימתי בזמן שקרב השני כמצותו אבל לן או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים או שהקטירו פסולין את אחד

58

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ד

 שרים חוץ לקלעים והקטיר הקומץ בשתיקה ר' אליעזר אומר הרי זה כמו שהיה מועלין בשירים ואין חייבין עליהם משום נותר ומשום טמא ר' עקיבא אומר הורצה הציץ על היוצא ואין בשירים אבל חייבין עליהם משום נותר ומשום טמא: הלכה יאנטמאו השירים והקטיר את הקומץ בשתיקה הכל מודים שאין מועלין בהם אבל חייבין עליהם משום נותר ומשום טמא שהציץ מרצה על הטמא ואין מרצה לא על הלן ולא על היוצא: הלכה יבקמץ בשתיקה ויצא קומץ חוץ לקלעים וקיטרו חוץ לזמנו או שקמצו חוץ לזמנו ויצא קומץ חוץ לקלעים וקטרו בשתיקה או שקמץ חוץ לזמנו ויצא חוץ לקלעים קיטרו חוץ

59

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ט

 אין כשרה אלא מן הכסף עשאה מן הגוש כשרה משאר מיני מתכות פסולה: הלכה כנמצאת אומר פסול במנורה כשר בחצוצרות פסול בחצוצרות כשר במנורה של בעץ ושל אבר ושל קסטרון ושל מתכות רבי פוסל ור' יוסי בר' יהודה מכשיר של עץ ושל עצם ושל זכוכית הכל מודים שפסולה: הלכה כאכלי שרת עד שלא נשתמש בהן רשאי הדיוט לישתמש משנשתמש בהן גבוה אין רשאי הדיוט לישתמש בה כלים שנעשו מתחלתן להדיוט אין עושין אותן: הלכה כבכלי שרת שניקבו אין מתירין אותן ואין מטילין לתוכן אבר ואין משחיזין את פגימתה: הלכה כגסכין שפסל אין מחזירין אותה ואין משחיזין

60

תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק ב

 עד שיהנה ויתכוין ליהנות עד שתהא הנאתו ופגמתו כאחד בדבר שדרכו ליפגם ובשעה שנהנת פגם ובשליח שעשה שליחותו ר' עקיבא אומר אם נהנה אף על פי שלא פגם מעל מודה ר' עקיבא לחכמים בדברים שאין בהם פגם כגון השירים ונזמים קטלאות וטבאות שאם נהנה אף על פי שלא פגם מעל מודים חכמים לר' עקיבא בדברים שיש בהן פגם שאם נהנה ולא פגם שלא מעל: הלכה בנטל קרדום של הקדש וביקע בו אם נהנה ופגם בשוה פרוטה מעל אם לאו לא מעל בא חברו וביקע בו כולן מעלו נטלו הראשון ונתנו לשני הראשון מעל והשני לא מעל: הלכה גנטל

1234567891011121314151617181920