מודים

מודים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 19266 מקורות עבור מודים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

 בירושתה ר' לעזר אומ' הראשון זכיי בירושתה הלכה דהאשה שהלך בעלה למדינת הים באו ואמרו לה מת בעליך והורוה בית דין להנשא הלכה ונשאת אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט חייבת קרבן על כל ביאה וביאה דברי ר' ליעזר וחכמים אומ' קרבן אחד על הכל מודים חכמים לר' ליעזר שאם ניסית לחמשה בני אדם שחייבת קרבן על כל אחד ואחד ר' שמעון או' אם עשו בית דין הוראתן בזדון האיש באשה נשאת על פי עצמה בשוגגת איש באשה הלכה ההאשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים באת ואמרה מת בעלי נשאת על פי עצמה והלכה לה למדינת הים

42

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יג

 ורואה אני את דברי ר' ליעזר מדברי ר' יהושע שר' ליעזר השוה את מדתו ור' יהושע חלק הלכה ההממאנת באיש והחזירה אליו ומת או חולצת או מתיבמת גרשה והחזירה לו ומת או חולצת או מתיבמת ר' ליעזר אומ' חולצת ולא מתיבמת מפני שנאסרה עליו שעה אחת מודים חכמים לר' ליעזר בקטנה שהשיאה אביה וגרשה והחזירה אליו ומת שחולצת ולא מתיבמת הואיל ונאסר' עליו שעה אחת מפני שגירושיה גירושין גמורין ואין חזרתה חזרה גמורה במה דברים אמורים בזמן שגירשה קטנה והחזירה קטנה אבל גירשה קטנה והחזירה גדולה או גרשה קטנה והחזירה קטנה וגדלה תחתיו ומת או חולצת או מתיבמת ר'

43

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג

 אומ' כלאים וחכמים אומ' אין כלאים כשות ר' טרפון אומ' אין כלאים וחכמים אומ' כלאים אמ' ר' טרפון אם כלאים בכרם תהא כלאים בזרעים ואם אין כלאים בזרעים לא תהא כלאים בכרם הלכה יזצלף בית שמיי אומ' כלאים בכרם ובית הלל או' אין כלאים אילו ואילו מודים שחייב בערלה

44

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ד

 יזמורה של גפן שהיתה מודלה על גבי תבואה אפי' היא מאה אמה כל הגפן כולה אסורה היא ופירותיה תבואה שנוטה תחת הגפן מחזיר ואינו מקדש הגפנים והירקות שנוטין לתוך הגפן (תבואה) אבא שאול אומ' ר' עקיבא אומ' יחזיר בן עזיי אומ' יספר היו שרשין יוצאין בתוך ארבע אמות הכל מודים [שיעקור] שרשי פיאה יוצאין בתוך ארבע אמות שבכרם אפי' למטה משלשה טפחים מותר הלכה יאהמבריך את הגפן בארץ אם אין על גביו עפר אלא כל שהו מותר לזרוע מיכן ומיכן ואסור לזרוע [על גביו הבריכה שבסלע אף על פי שאין עפר על גביו אלא שתי אצבעות ומותר לזרוע]

45

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ה

 שילדה מן רחל מותר עם אמו אם היה אביו רחל אסור עם אמו ואין קרב לגבי מזבח הלכה דכוי מטילין עליו שני חומרים אין קושרין את הסוס לא לצידי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הלפדקים לגמלים ר' מאיר מתיר אם היו מסיעין בירידה ובעלייה הכל מודים שהוא אסור הלכה הלא יקשור סוס לפרד ופרד לחמור וחמור לערוד מפני שמנהגין זה את זה אם עשה כן ר' מאיר מחייב וחכמים פוטרין ר' יהודה אומ' בני סוסה ובני חמורה כאחד אוסרין זה את זה וחכמים או' כל הפרדות מין אחד הן הלכה ואיסי הבבלי אומ' אסור לרכוב על

46

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ו

 מלוגמא ורטיה טמאה רבן שמעון בן גמליאל אומר אספלונית טמאה מלוגמא ורטיה טמאה וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר העושה אספלנית מן הסמנים טהורה ומן העשבים טמאה מפני שהיא מנערת ובעור איספלוני טהורה מלוגמא ורטייה טמאה ר' יוסי ור' שמעון אומרים נראין דברי רבן גמליאל במטפחות ספרים ובדבריו אנו מודים ר' יהודה אומר אף של קברנית כיוצא בהן ר' אליעזר בר' צדוק אומר אלולננין של ספר טהור והתיק שלו טמא והעמוד שבו חיבור לטומאה ולהזאה: הלכה יכפה של זקינה שהיא טמא מדרס ונתנוהו לספר ר' מאיר מטהר ור' יוסי מטמא כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה ואין עולין

47

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ז

 במה דברים אמורים בזמן שאין עתיד לגוד אבל בזמן שעתיד לגוד חיבור לטומאה ואין חיובר להזאה דברי ר' מאיר ר' יהודה ור' יוסי אומרים אף לא לטומאה: הלכה האמר ר' יוסי אני אומר דבר אחד והם אמרו דבר אחד אני אומר להם דבר אחד אי אתם מודים לי בחוט המסמר של בנאין ושל סיידין חמשים אמה שאם רוצה לקיים יותר מכן שהוא טהור והם אמרו לי דבר אחד אי אתה מודה בנימי הסדין והסודרין והטרטון והפליון של ראש שש אצבעות ושל אפקרסות עשר שאם רוצה לקיים יותר מכן שהוא טמא ורואה אני דברי מדבריהן שאני משיבן מדבר שהוא חבור

48

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 תופס בו ממקום הדייש טהור ור' יוסי בר' יהודה אומר מצודת העכברים שיש בה בית קבלה טמאה הקור והקערה האונפיל והתמחוי שנחלקו אף על פי מקבלין על דופנותיהן כאלפסין טהורין: הלכה יאהמטה והכסא והספסל והקתדרה והעריסה שנתפרקו טהורין מטה שנתפרקה כל אבר ואבר טמא בפני עצמו מודים חכמים לר' מאיר ולר' שמעון שאין חבלים חיבור למטה עד שיסרוג בה שלשה בתים לכל רוח: הלכה יבעריסה מאימתי מקבלת טומאה משתגמר מלאכתה ואם עתיד לעשות לה עגלה טהורה עד שיעשה לה עגלה: הלכה יגבית הליגונין ובית הכוסות של תמרה שחיסם וקינב מבחוץ שאף על פי שלא קינב מבפנים טמא

49

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק י

 נפתחה מלמעלה טמאה מפני שהיא מקבלת מלמטה נפתחה מלמטה ר' מאיר מטמא וחכמים מטהרין מפני שבטל העיקר בטלה טפילה: הלכה גחמת שנפתחה הרי זו טמא מפני שבתחילה משמשת ישיבה ושכיבה עם מלאכתה ועכשיו משמשת ישיבה ושכיבה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מפני שבטל העיקר בטלה טפלה מודים חכמים לר' מאיר ולר' שמעון בכר וכסת של עור שנקרעו שאף על פי שאינן מקבלין את מה שבתוכן שהן טמאין ואין צריך לומר בכרין ובשק לא שהן טמאין משום קיבול אלא משום ארוג ר' יוסי אומר תיבת הבלנין שהיא גבוהה עשרה טפחים ויש לה ליזבז טמאה שמתחילה לכך נעשית להיות עולה ויושב

50

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ג

 והסיקו אף על פי שאין בכל אחד ואחד כשיעור כולן מיטמאין במגע ובאויר: הלכה בטקנונים הגדולים שטיפלן ביבלות ובאדמה הרי אלו מן חיבור הטבילן הרי זו חוצצות עליו כלי חרס שטיפלו להיות מבשל בו הרי זה אינו חיבור היקירן שטפלן להיות זופת בהן הרי אלו חבור מודים חכמים לר' מאיר ולר' שמעון במיחם שטיפלו עד מקום שהאור שולט בו שהוא חיבור ועד מקום שאין האור שולטת בו שאין חבור הטבילן אין חוצץ עליו: הלכה גבהידוק קרויה הברויה הרי זה חבור הטפילה הרי זה אינו חבור הטבילה אינה חוצצת עליו כשות שליקטו הרי זה אינה חיבור הטבילן צואה שעל

1234567891011121314151617181920