מודים

מודים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 19266 מקורות עבור מודים. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

משנה מסכת שקלים פרק ד

 תרומה מה היו עושין בה רקועי זהב צפוי לבית קדשי הקדשים רבי ישמעאל אומר מותר הפירות לקיץ המזבח ומותר התרומה לכלי שרת רבי עקיבא אומר מותר התרומה לקיץ המזבח ומותר נסכים לכלי שרת רבי חנניה סגן הכהנים אומר מותר נסכים לקיץ המזבח ומותר התרומה לכלי שרת זה וזה לא היו מודים בפירות:משנה ה[*] מותר הקטרת מה היו עושין בה מפרישין ממנה שכר האומנין ומחללין אותה על שכר האומנין ונותנין אותה לאומנין בשכרן וחוזרין ולוקחין אותה מתרומה חדשה אם בא החדש בזמנו לוקחין אותה מתרומה חדשה ואם לאו מן הישנה:משנה ו[*] המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין לקרבנות הצבור

22

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ז

 בתוכו מחציו ולמטה הבית טמא והעומד מלמעלה כנגד הטומאה טהור מחציה ולמעלה הבית טהור והעומד מלמעלה כנגד הטומאה טמא מחצה על מחצה הבית טמא והעומד מלמטה כנגד הטומאה ר' מאיר מטמא ור' שמעון מטהר: ר' יהודה אומר כל המעזיבה תשמיש לבית וכן היה ר' יהודה אומר כל מעזיבה תשמיש לעלייה מודים חכמים לר' יהודה בשתי מערות זו על גבי זו וטומאה בתחתונה תחתונה וקרקע טמאה העליונה וקרקע טהורה טומאה בעליונה קרקע ועליונה טמאה קרקע ותחתונה טהורה טומאה ביניהן עליונה טמאה ותחתונה טהורה וגגו של עליונה טהור וכן היה ר' יהודה אומר כותל שבין שני כוכין או בין שתי מערות עד

23

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק י

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק י הלכה אכוורת שבתוך הבית וכפישה נתונה על פיה ר' יהודה אומר מצלת וחכמים אומרים אינה מצלת שר' יהושע אומר כשם שהנסר מציל כך כפישה מצלת היתה מוטה על צדה בפותח טפח הכל מודים שאינה מצלת: הלכה בעמוד של קדרות שהוא עומד בתוך הבית מן הארץ ועד הקורות שוליה של זו על פיה של זו ושוליה של זו על פיה של זו אם אין פי העליונה לקורות פותי טפח ובין שוליה התחתונה לארץ פותי טפח טומאה בתוכה הבית טמא טומאה בבית מה שבתוכו טהור שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה ליכנס אם יש בין

24

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק טו

 שמעון בזו בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין אמרו בית שמאי לבית הלל וכי מי עלול לקבל טומאה אדם או משקין אמרו להן משקין אמרו להן וכי מה אדם שאינו עלול לקבל טומאה כיון שנגע בה טומאה נטמא משקין שבתוכו אינו דין שיהו טמאין אמרו להם בית הלל אי אתם מודים בטהור שבלע טבעת טהורה נכנס לאוהל המת שאף על פי שטמא טומאת שבעה הטבעת טהורה אמרו להן בית שמאי לא אם אמרתם בטבעת שאינה מטמאה במשא הזב תאמרו במשקין שמטמאין במשא הזב אמרו להן בית הלל אנו דנין טומאת שבעה מטומאת שבעה ואתם דנין טומאת שבעה מטומאת ערב מוטב

25

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ה

 שקיבל עליו הרי זה קנה ברשות המוכר עד שיגביה או עד שיוציא מרשות הבעלין ברשות זה המופקד אצלו עד שיקבל עליו או עד שישכיר לו את מקומו עד שלא נתמלא המידה נשברה המדה נשברה למוכר משנתמלאת המדה נשברה ללוקח ר' יהודה או' אם היה סירסור ביניהן נשברה חבית נשברה לסירסור מודים חכמים לר' יהוד' בזמן שהצלוחית ביד התינוק וחנוני מערה לתוכה שמן ונפלה ונשברה שחייב על השמן ופטור על הצלוחית [ואם הטה צלוחית ושברה חייב אף על הצלוחית] ור' יהודה פוטר שעל מנת כן שלח בנו אצל חנוני על מנת שיאבד את האיסר וישבר את הצלוחית הלכה גמקום שנהגו

26

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 אומ' בחול אמרו קל וחומר בשבת דברי ר' מאיר ר' יהודה או' ר' אליעזר או' בד"א בחול אבל בשבת לא יעשה ואם עשה עשוי ר' יהושע או' בשבת אמרו קל וחומר בחול הלכה יגנפל הבית עליו ועל אמו הואיל ואילו ואילו באין מכח ירושה אילו ואילו מודים שיחלוקו אמ' ר' עקיבא מודה אני בזה כדברי בית הלל שהנכסים בחזקתן

27

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ב

 חייבין על זה נאמ' ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו הלכה דנשברה כדו וצלוחיתו ברשות הרבים ובא אחר והוזק בהן הרי זה חייב ר' יהודה פוטר שאין שמירתן עליו מודה ר' יהוד' לחכמים במניח אבנו וצלוחיתו ברשות הרבים ובא אחר והוזק בהן שהוא חייב ששמירתו עליו מודים חכמים לר' יהודה במניח קנקנים לראש הגג לנגבן ונפלו ונשברו ובא אחר והוזק בהן שהוא פטור מפני שאין שמירתן עליו הניח אבנו ומשאו ברשות הרבים אמרו לו פנה אותן אמ' להן אי איפשי בהן כל הקודם בהן זכה ואם בא אחר והוזק בהן הרי זה חייב נפלה כותלו לרשות הרבים אמ' לו

28

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א

 תאמר בכסוי הדם שודאה דוחה את לילי יום טוב הואיל וודאו דוחה את יום טוב דין הוא שיהא ספיקו דוחה את יום טוב אמ' ר' אבא זה אחד מן הדברים שהיה ר' חייה אומ' אין לי תשובה והשיב ר' לעזר הלכה חאמ' ר' שמעון בן לעזר מודים בית שמיי ובית הלל שמוליכין את הסולם משובך לשובך על מה נחלקו על החזירה שבית שמיי אוסרין ובית הלל מתירין ר' יהודה או' עזריה או' מטלטלין את הסולם במי דברים אמורים בסולם של שובך אבל בסולם של עליה אסור לטלטל אפי' בעלייה ר' דוסה אומ' מטין אותו מחלון לחלון אחרים אמרו משם

29

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ב

 הלכה גרשאין בני חצר לעשות תבשיל לאפות ולבשל עליו בשבת ורשיין לעשותו שתוף למבוי הרי ששכח ולא עירב ואחרים שעירבו מותרין לעשות לו הוא עצמו ששכח ולא עירב מותר למלות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר הלכה דאמ' ר' שמעון בן לעזר מודים בית שמיי ובית הלל שהן שני תבשילין על מה נחלקו על הדג והביצה שעליו שבית שמיי או' תבשיל אחד ובית הלל או' שני תבשילין מודים שאם בישל שני מינין בקדירה או שפירפר ביצה על גבי הדג או שחתך קפלוט תחת הדג שהן שני תבשילין הלכה האין אופין מיום טוב למוצאי יום טוב

30

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ג

 שנשברה וכן סואר של קורות שנשבר אין מסיקין בהן ביום טוב לפי שאינן מן המוכן איגוזין ושקדים שאכלן מערב יום טוב מסיקין בקליפיהן ביום טוב אכלן ביום טוב אין מסיקין בקליפיהן ביום טוב איגוזין ושקדין עצמן אין מסיקין מהן ביום טוב לפי שאינן מן המוכן הלכה יבמודים חכמים לר' מאיר בחותמות שבקרקעות שמפקפקין ומתירין ומפקיעין אבל לא חותכין ובשבת מפקפקין ומתירין אבל לא מפקיעין ולא חותכין ושבכלים בשבת מותר ואין צריך לומ' ביום טוב הלכה יגקורע אדן את העור שעל פי חבית של יין ושל מורייס ובלבד שלא יתכוין לעשות זינוק אין פותחין לפסין סתומין ורבן שמעון בן

1234567891011121314151617181920