מודים

מודים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 19266 מקורות עבור מודים. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא נג

 אומר +תהלים לב ח+ אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני כיון שראה שלא היה בו דעה אחז את ידו והניחה על מנה יפה וכן הוא אומר +שם /תהלים/ טז ה+ ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי יש לך אדם שניתן לו חלקו ואינו שמח בחלקו אבל ישראל מודים מפויסים שאין חלק יפה כחלקם ולא נחלה כנחלתם ולא גורל כגורלם והם מודים ומשבחים על כך וכן הוא אומר +שם /תהלים/ טז ו - ז+ חבלים נפלו לי בנעימים וגו' אברך את ה' אשר יעצני סליק פיסקא

132

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רפג

 דין שיש לו שכחה לא אם אמרת בעומר שאינו מציל לא את העומר ואת הקמה תאמר בקמה שהיא מצלת את העומר ואת הקמה תלמוד לומר בשדה לרבות את הקמה. לא תשוב לקחתו, פרט לראשי שורות מיכן אמרו ראשי שורות העומר שכנגדו מוכיח והעומר שהחזיק בו להוליכו לעיר ושכחו מודים שאין שכחה. לא תשוב לקחתו, כולו כאחד וכמה יהיה בו שיערו חכמים בעושה סאתים מיכן אמרו העומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה שני עמרים ובהם סאתים רבן גמליאל אומר לבעל הבית וחכמים אומרים לעניים כול' מתני'. לא תשוב לקחתו, מיכן אמר רבי ישמעאל שבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה אם נקצרת

133

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 של מקום +שם /דהי"ב ו/ מא+ קומה ה' אלהים לנוחך ואף שמנה עשרה ברכות שתיקנו נביאים הראשונים שיהו ישראל מתפללים בכל יום לא פתחו בצרכם של ישראל עד שפתחו בשבחו של מקום האל הגדול הגבור והנורא קדוש אתה ונורא שמך ואחר כך מתיר אסורים ואחר כך רופא חולים ואחר כך מודים אנחנו לך. ויאמר ה' מסיני בא, כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא מרוח אחת נגלה אלא מארבע רוחות שנאמר ויאמר ה' מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן, ואיזו היא רוח רביעית +חבקוק ג ג+ אלוה מתימן יבא. דבר אחר כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא

134

מדרש תנאים לדברים פרק כו

 שהוא בן גרושה או בן חלוצה כל קרבנות שהקריב לא עלו לבעלים לשם חובה דברי ר' אליעזר: ר' יהושע אומר עלו אמר לו ר' אליעזר וכי היאך עלו והתורה אמ' (ויק' ד' כו) וכפר עליו הכהן אמר לו ר' יהושע עלו שנ' ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם: (הכל מודים שאם היה בעל מום כל קרבנות שהקריב על גבי המזבח לא עלו לבעלים לשם חובה): ואמרת אליו הגדתי היום פעם אחת אתה קורא בשנה ואי אתה קורא פעמים בשנה מיכן אמ' המביא בכורי' מאחד מן המינים וקרא וחזר והביא בכורים ממין אחר אינו קורא עליהן: לה' אלה' מיכן אמ'

135

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 ונביאים שלא רצו לתבוע צרכיהם של ישראל תחלה אלא פתחו בשבחו של הקב"ה ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אבו' א' אב' א' יצ' וא' יעקב ובשניה הוא אומ' תחית המתים ובשליש' הוא אומ' קדושת השם ואחר כך הוא אומ' גאלינו ה' אלהינו גאולה שלימה מלפניך ובאחרונה הוא אומ' ועתה א' מודים אנחנו לך: [ד"א] ויאמר ה' מסיני בא מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא נגלה להם מרוח אחת אלא מארבע רוחות שנ' ה' מסיני בא זו רוח צפונית: וזרח משעיר למו זו רוח מזרחית: הופיע מהר פארן זו רוח דרומית: ואתה מרבבת קדש זו רוח מערבית: ד"א ה' מסיני

136

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

 הה"ד (שם /תהלים/ קד) המקרה במים עליותיו וגו' וכתיב עושה מלאכיו רוחות, ר' חנינא אמר בה' נבראו מלאכים, הדא הוא דכתיב ועוף יעופף על הארץ וגו', וכתיב (ישעיה ו) ובשתים יעופף, רבי לולינא בר טברין אמר בשם רבי יצחק בין על דעתיה דרבי חנינא בין על דעתיה דרבי יוחנן, הכל מודים שלא נברא ביום ראשון כלום, שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע, וגבריאל בצפונו, והקב"ה ממדד באמצעו אלא (שם /ישעיהו/ מד) אנכי ה' עושה כל נוטה שמים לבדי וגו' מאתי מי אתי כתיב, מי היה שותף עמי בברייתו של עולם, ד"א כי גדול אתה ועושה נפלאות, בנוהג שבעולם

137

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ג

 המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח, וכתיב (שם /תהלים ק"ד/) עושה מלאכיו רוחות, רבי חנינא אמר בחמישי נבראו מלאכים שנאמר ועוף יעופף על הארץ, וכתיב (ישעיה ו) ובשתים יעופף, רבי לוליאני בר טבראי בשם ר' יצחק אמר בין על דעתיה דר"ח בין על דעתיה דר"י הכל מודים שלא נברא ביום הראשון כלום שלא תאמר מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע, וגבריאל בצפונו, והקב"ה ממדד באמצעיתו אלא (שם /ישעיהו/ מד) אנכי ה' עושה כל נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מאתי, מי אתי כתיב, מי היה שותף עמי בברייתו של עולם.ט א"ר שמואל בר אמי מתחלת ברייתו

138

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב

 ד [ד, ג] ויהי מקץ ימים ר"א ורבי יהושע, ר"א אמר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אמר בניסן נברא העולם, מאן דאמר בתשרי נברא העולם עשה הבל קיים מן החג ועד החנוכה, מ"ד בניסן נברא העולם עשה הבל קיים מן הפסח ועד העצרת, בין לדברי אלו בין לדברי אלו הכל מודים שלא עשה הבל בעולם יותר מחמשים יום.ה ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' מן הפסולת, לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות, ומכבד למלך את הסייפות, [ד, ד] והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, ר"א ורבי יוסי בר חנינא, ר"א אמר הקריבו בני נח שלמים ורבי יוסי אמר

139

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה לט

 לך למברכא בריך.יב [יב, ג] ואברכה מברכיך א"ר ירמיה החמיר הקב"ה בכבודו של צדיק יותר מכבודו, בכבודו כתיב (שמואל א ב) כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו ע"י אחרים, ובכבודו של צדיק כתיב ואברכה מברכיך ומקללך אאור אנא, תניא אלו ברכות שאדם שוחה בהם באבות תחלה וסוף, מודים תחלה וסוף, והשוחה על כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא לשוח, רבי יצחק בר נחמן בשם רבי יהושע בן לוי אמר כהן גדול תחלת כל ברכה שוחה, והמלך בתחלת כל ברכה וסוף כל ברכה שוחה, רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר המלך משהיה כורע לא היה נזקף עד שהיה גומר

140

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עב

 זו רחל שהיתה ראויה שיעמדו ממנה רובן של בנים אומללה, ומי עשה כן ה' ממית ומחיה.ב וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים, ר' חייא בר אבא אמר יברוחין, ר' יצחק אמר שעורין, ר' יהודה בר' סימון אמר מיישין, בין לדברי אלו ובין לדברי אלו הכל מודים שלא הביא אלא מן ההפקר, למאן דאמר שעורים שעורים בימי קציר חטים כשדה של הפקר הן לפי שכבר כלה הקציר של שעורים, תדע לך שהלך בשעת הקציר בשעת בכור כל מיני איפוריא ולא הביא אלא דבר שהוא מן המופקר להודיעך שהיו שמורים מגזל הארץ, ואם כך היו שמורים מגזל הארץ על אחת

1234567891011121314151617181920