מהר"ץ חיות מסכת אבות פרק ו

מהר"ץ חיות מסכת אבות פרק ו

  

משנה א
פירש על פ"ו דאבות אינו מן הרמב"ם רק מרש"י ונספח לפי' הרמב"ם ע' ברש"י ותמצא מכוון אות באות עם פירוש זה ומה שסיים רבינו דר' חנניא בן עקשיא הוא סיום נאה. ונהגו לאמרו בסיום הפרקים לפי שאין אומרים קדש על המשנה. והרב ב"ש תמה דהרי מאמר זה ג"כ הוא משנה. ובאמת הרבה ברייתות מצינו דנספחו למשנה. כמו בפרק מקום שנהגו ו' דברים עשה חזקיה שהוא ברייתא בלשון משנה וכן בסוף סוטה. וביותר ראינו (ב"ב ט"ו ע"א) דכל ספרי נביאים נגמרו ע"י נביאים אחרים. וכן נהגו במשנה להוסיף אחר כל סיום הסדר ברייתא אחת. ומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.