מהר"ם שיק מסכת ידים פרק ד

מהר"ם שיק מסכת ידים פרק ד

  

משנה ד
בו ביום בא יהודה גר עמוני וכו' אמר לו ר"ג אסור אתה, א"ל ר' יהושע מותר אתה וכו'. התוס' יו"ט הקשה מאי טעמא דר"ג [דקאמר לר' יהושע הכתוב אומר לא יבא עמוני, וכי ס"ד דר' יהושע לא ידע הפסוק], ולי נראה דביבמות דף ע"ו כ' התוס' בד"ה מנימין דגם מהיושבים שם מעיקרא נשארו, וכן כ' בפי' בר"ש [כאן], וכן כ' הרמב"ן והרשב"א בחי' שם ביתר ביאור ועל כל אחד יש לומר כאן נמצא וכאן היה, ורמב"ם דייק בלשונו דבני ישמעאל נתערבו בבני קטורהא ותוס' בשבת דף מ"ב ד"ה נותן כתבו מלשון חמין לתוך צונן משמע דהצונן מרוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.