מדרש

מדרש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7421 מקורות עבור מדרש. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

דברי הימים ב פרק כד

 במחליים בְּמַחֲלוּיִם רַבִּים הִתְקַשְּׁרוּ עָלָיו עֲבָדָיו בִּדְמֵי בְּנֵי יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן וַיַּהַרְגֻהוּ עַל מִטָּתוֹ וַיָּמֹת וַיִּקְבְּרֻהוּ בְּעִיר דָּוִיד וְלֹא קְבָרֻהוּ בְּקִבְרוֹת הַמְּלָכִים: ס(כו) וְאֵלֶּה הַמִּתְקַשְּׁרִים עָלָיו זָבָד בֶּן שִׁמְעָת הָעַמּוֹנִית וִיהוֹזָבָד בֶּן שִׁמְרִית הַמּוֹאָבִית:(כז) וּבָנָיו ורב יִרֶב הַמַּשָּׂא עָלָיו וִיסוֹד בֵּית הָאֱלֹהִים הִנָּם כְּתוּבִים עַל מִדְרַשׁ סֵפֶר הַמְּלָכִים וַיִּמְלֹךְ אֲמַצְיָהוּ בְנוֹ תַּחְתָּיו: פ

2

משנה מסכת כתובות פרק ד

 האב עד שתכנס לרשות הבעל לנשואין מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:משנה ו[*] האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים ירשו והבנות יזונו מה הבנים אינן יורשין אלא לאחר מיתת האב אף הבנות אינן נזונות אלא לאחר מיתת אביהן:משנה ז[*] לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי בית דין כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים

3

משנה מסכת נדרים פרק ד

 שמשכירין כיוצא בהן אסור:משנה ב[*] המודר הנאה מחבירו שוקל את שקלו ופורע את חובו ומחזיר לו את אבדתו מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש:משנה ג[*] ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו ומקריב עליו קיני זבין קיני זבות קיני יולדות חטאות ואשמות ומלמדו מדרש הלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקרא אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא וזן את אשתו ואת בניו אף על פי שהוא חייב במזונותיהם ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה רבי אליעזר אומר זן את הטמאה ואינו זן את הטהורה אמרו לו מה בין טמאה לטהורה אמר להן שהטהורה נפשה לשמים וגופה

4

משנה מסכת שקלים פרק ו

 ר' יהודה וחכמים אומרים קינין אחד חטאת ואחד עולה וגוזלי עולה כולן עולות:משנה ו[*] האומר הרי עלי עצים לא יפחות משני גיזרין לבונה לא יפחות מקומץ זהב לא יפחות מדינר זהב ששה לנדבה נדבה מה היו עושין בה לוקחין בה עולות הבשר לשם והעורות לכהנים זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול (ויקרא ה') אשם הוא אשום אשם לה' זה הכלל כל שהוא בא משום חטא ומשום אשמה ילקח בו עולות הבשר לשם והעורות לכהנים נמצאו שני כתובים קיימים אשם לה' ואשם לכהנים ואומר (מלכים ב' י"ב) כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית ה' לכהנים יהיו:

5

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק א

 שיסמוכו אבל חכם מתיר לפי חכמתו הלכות שבת חגיגות ומעילות כהררין תלוין בסערה מקרא מועט והלכות מרובות אין להן על מי שיסמוכו מיכן היה ר' יהושע או' צבתא בצבתא מתעבדא צבתא קדמיתא מה הות הא לוי בריה הוות הדינין העבודות והטהרות והטמאות והעריות מוסף עליהן הערכין והחרמין וההקדשות מקרא מרובה מדרש והלכות מרובות יש להן על מי שיסמוכו אבא יוסה בן חנן אומ' אילו שמונה מוקצעי תורה גופי הלכות

6

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ו

 אמר ר' שמעון בן ננס לא כי אלא כבשים מעכבין את הלחם לא הלחם מעכב אמר לו ר' עקיבה עדיין דבר שקול מי מכריע אמר בן ננס אני אכריע וכן מצינו כשהיו ישראל במדבר ארבעים שנה קרבו כבשים בלא לחם אף כאן יקרבו כבשים בלא לחם אמר ר' שמעון הלכה מדרש כדברי בן ננס אבל אין הטעם כדבריו: הלכה כנמצא אתה אומר כיון שעברו ישראל את הירדן נתחייבו בחלה ובערלה ובחדש הגיע שש עשרה בניסן נתחייבו בעומר ובקרב עמו שהה חמשים יום נתחייבו שתי הלחם ובקרב עמהן לארבע עשרה שנה נתחייבו בנטע רבעי ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר

7

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

 האיש אשר נטע ומי האיש אשר ארש וכן שלמה אמ' בחכמתו הכן בחוץ מלאכתך וגו' הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה זה שדה אחר ובנית ביתך זו אשה הלכה כאדבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זו מקרא ועתדה בשדה לך זו משנה אחר ובנית ביתך זה מדרש דבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זו משנה ועתדה בשדה לך זה מדרש אחר ובנית ביתיך אילו הלכות דבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זה מדרש ועתדה בשדה לך אילו הלכות אחר ובנית ביתך אילו הגדות דבר אחר הכן בחוץ מלאכתך אילו הלכות ועתדה בשדה לך אילו אגדות אחר ובנית ביתיך זה תלמוד ר'

8

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ז

 מעשה צריך שיאמר מעשה אני שואל והשואל כעינין והשואל שלא כעינין משיבין את השואל כעינין והשואל שלא כעינין צריך שיאמר שלא כעינין שאלתי דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אינו צריך שכל התורה כולה ענין אחר עינין עינין ושאינו עינין נזקקין לעינין מעשה ושאינו מעשה נזקקין למעשה הלכה ומדרש נזקקין להלכה מדרש והגדה נזקקין למדרש מדרש וקל וחומר נזקקין לקל וחומר קל וחומר וגזירה שוה נזקקין לקל וחומר חכם ותלמיד נזקקין לחכם תלמיד ועם הארץ נזקקין לתלמיד היו שניהם חכמים שניהם תלמידים שניהם עמי הארץ שתי הלכות ושתי שאילות ושתי תשובות ושני מעשים הרשות ביד התורגמן מעתה: הלכה חכשהנשיא נכנס

9

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ח

 הלכות שבת חגיגות ומעילות כהררין התלוין בסערה מקרא מועט והלכות מרובות ואין להם על מי שיסמוכו מיכן אמ' ר' יהושע צבתה בצבתא מתעבדא צבתא קדמיתא מה הות הא לאיי בריה הות הלכה כדהדינין והעבודות הטהרות והטמאות והעריות ומוסף עליהן ערכין וחרמין והקדשות ומעשר שני מקרא מרובה מדרש והלכות מרובות ויש להן על מי שיסמוכו אבה יוסה בן חנן אומ' אילו שמנה מקצעות של תורה גופי הלכות

10

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות: עשה לך רב כיצד מלמד שיעשה לו את רבו קבע וילמד ממנו מקרא ומשנה מדרש הלכות ואגדות. טעם שהניח לו במקרא סוף שיאמרו לו במשנה [טעם שהניח לו במשנה סוף שיאמרו לו במדרש] טעם שהניח לו במדרש סוף שיאמרו לו בהלכות טעם שהניח לו בהלכות סוף שיאמרו לו באגדה נמצא האדם ההוא יושב במקומו ומלא טוב וברכה: היה רבי מאיר אומר הלומד תורה מרב אחד למה הוא דומה

1234567891011121314151617181920