מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקרא

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקרא

  

ראה כי חדש הוא.
(א) ויקרא אל משה, זש"ה ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו (תהלים ק"ג) ברכו ה' מלאכיו אלו משה ואהרן שנקראו מלאכים שנ' (במדבר כ) וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, וכן הוא אומר ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים (ד"ה =דברי הימים= ב לו) רב הונא תני בשם רבי אחא אומר אלו ישראל שהוא אומר גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו שהקדימו עשיה לשמיעה רבי יצחק נפחא אומר אלו שומרי שביעית, ולמה נקרא שמם גבורי כח רואה ששדהו מופקרת ואילנותיו מופקרים והסייגים מפורצים ורואה פירותיו נאכלים ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.