מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ואתחנן

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ואתחנן

  

(א) [ג, כג] ואתחנן אל ה', זש"ה (איוב ט) אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה, אמר משה רבש"ע אחת היא הכל שוין לפניך גזירה אחת לצדיקים ולרשעים, וכן שלמה אומר הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע וגו' (קהלת ט) לצדיק זה נח, רבי פנחס בשם רבי יוחנן בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר נח עם כשהוא יצא מן התבה הכישו הארי ושברו ולא היה כשר להקריב קרבן והקריב שם בנו תחתיו, ולרשע זה פרעה נכה בשעה שביקש לישב על כסא שלמה לא היה יודע מנגנין שלו הכישו הארי שבכסא ושברו זה מת צולע וזה מת צולע, לטוב זה מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.