מדרש תנאים לדברים פרק כו

מדרש תנאים לדברים פרק כו

  

פסוק א
(א). והיה כי תבא אל הא' ולק' מראשית כל פרי האדמה למה נאמר לפי שהוא אומר (שמות כג יט) ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך אבל לא שמענו לא שיעור לבכורים ולא זמן להבאה ת"ל והיה כי תבא ולקחת מראשית בא הכת' ליתן שיעור לבכורים וזמן להבאה לכך נאמ' הפרשה: והיה אין והיה אלא מיד: כי תבא אל הארץ עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תכנס לארץ: אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה מה שתירש תכבוש: וירשת וישבת בה מה שתירש תשב: כי תבוא אחר ירושה וישיבה הכת' מדבר אתה אומ' כן או אינו מדבר אלא בכניסתן לארץ מיד ת"ל ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.