מדרש תנאים לדברים פרק יז

מדרש תנאים לדברים פרק יז

  

פסוק א
(א). לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום בבעלי מומין עוברין הכת' מדבר: אשר יהיה בו מום אין לי אלא שנולד תם ונעשה בעל מום נולד בעל מום ממעי אמו מנ' ת"ל כל דבר רע: ד"א כל דבר להוציא רובע ונרבע ומוקצה ונעבד וכלאים וטרפה ויוצא דופן: רע להוציא זקן וחולה דברי ר' עקיבה: יכול אם זבח עבר על מצוה ושומע אני יהא כשר ת"ל כי תועבת ה' אלהיך הוא: הוא ר' יהודה אומר היא תועבה ואין בניה תועבה: ר' שמעון אומר לפני שמצינו ברובע ובנרבע שהן פסולין בבהמה יכול אף באדם ת"ל הוא בנזבח דברתי ולא בזובח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.