מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קב

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קב

  

[א] [קב, א] תפלה לעני כי יעטוף. זהו שאמר הכתוב [זבח רשעים תועבת ה'] ותפלת ישרים רצונו (משלי טו ח), אין הקב"ה מבקש מן הרשעים לא זבח ולא עולה, ומהו מבקש תפלת ישרים, וכן הוא אומר כי לא תחפוץ זבח ואתנה [עולה לא תרצה] (תהלים נא יח). דבר אחר תפלה לעני כי יעטוף. אמר ר' פנחס בשם ר' ראובן איני עומד על דעתו של דוד, פעמים הוא קרא עצמו דוד, תפלה לדוד (תהלים יז א, פו א) פעמים הוא קורא עצמו עני, תפלה לעני, בשעה שהוא רואה הצדיקים שעתידין לצאת ממנו, כגון אסא [יהושפט] יחזקיהו וישעיה הוא קורא עצמו דוד, ובשע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.