מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צ

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צ

  

[א] [צ, א] תפלה למשה איש האלהים. זהו שאמר הכתוב זבח רשעים (תועבה) [תועבת ה'] (משלי טו ח), זה בלעם שאמר לבלק בנה לי בזה שבעה מזבחות (במדבר כג א), אמר לו הקב"ה רשע ממך אני מקבל קרבנות, טוב מלוא כף נחת (קהלת ד ו), הקומץ של סולת שמקריבין לי בניי עם התמיד, ערב לפני מכל הקרבנות שאתה מקריב לפני, למה שהן תועבה לפני, ובמה אני חפץ בתפלת הצדיקים, שנאמר ותפלת ישרים רצונו (משלי שם /ט"ו/), אלו ישראל, הוי תפלה למשה איש האלהים.
[ב] [צ, א] [תפלה למשה איש האלהים]. רבנן ור' יהודה ב"ר סימון, [רבנן] אמרו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.