מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור נב

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור נב

  

[א] [נב, א] למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדומי. זהו שאמר הכתוב אל תתן את פיך לחטיא את בשרך (קהלת ה ה), ר' יהושע בן לוי אמר בפוסקי צדקה הכתוב מדבר, אל תתן את פיך בציביון שאתה נותן ואין אתה נותן. ואל תאמר לפני המלאך (קהלת שם /ה'/). זו שליח צבור שהוא בא ואומר לך תן מה שפסקת, ואתה אומר לו [כי שגגה היא (שם שם /קהלת ה'/)], לא הייתי יודע מה אמרתי. למה יקצוף (ה') [האלהים] על קולך (שם שם /קהלת ה'/). [על אותו הקול] שהוצאת ואמרת ליתן ואין אתה נותן. וחבל את מעשה ידיך (שם /קהלת ה'/). מעט מצות הראשונות ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.