מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ל

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ל

  

[א] [ל, א] מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אמר ר' חסדא לית מילתא פליגא, שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, שנאמר מכון לשבתך (שמות טו יז), אל תקרי מכון אלא מכוון, אמר ר' אחא מן הדא בנשאי ידי אל דביר קדשך (תהלים כח ב), מקום שדיברות יוצאות לעולם, שנאמר כי מציון תצא תורה (מיכה ד ב). ר' חיננא אמר מקום שהדבור יוצא לעולם, והבריות מתייראין, שנאמר נורא אלהים ממקדשיך (תהלים סח לו).
[ב] [דבר אחר [ל, א] מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. זהו שאמר הכתוב מי הקדימני ואשלם (איוב מא ג), מי חישב בלבו ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.