מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לח

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לח

  

[א] [לח, א] מזמור לדוד להזכיר, ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני. זהו שאמר הכתוב יסרני ה' אך במשפט (ירמיה י כד), במשפט אין כתיב כאן, אלא אך במשפט, יסרני ביסורים טובים, וכן הוא אומר יסר בנך כי יש תקוה (משלי יט יח), ייסרהו אבל לא למות, הזהר אל תמיתהו, ואל המיתו אל תשא נפשך (שם שם /משלי י"ט/), אמר דוד אל בקצפך תוכיחני, טובה היא התוכחה, וכן הוא אומר כי את אשר יאהב ה' יוכיח (שם /משלי/ ג יב), אבל לא בקצף, לכך נאמר אל בקצפך תוכיחני. טובים הן היסורין, וכן אומר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה (תהלים צד יב) ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.