מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כו

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כו

  

[א] [כו, א] לדוד שפטני (אלהים) [ה']. כתיב ואל תבוא במשפט (עמדי) [את עבדך] (תהלים קמג ב), אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם בשעה שאתה דן את הרשעים שפטני (וריבה ריבי מהם), ובשעה שאתה דן את הצדיקים, אל תבא במשפט עמדי. דבר אחר עד שלא נגמר הדין שפטני, ומשנגמר הדין אל תבא במשפט עמדי.
[ב] דבר אחר זהו שאמר הכתוב אוהב מוסר אוהב דעת (משלי יב א), ארבעה הן שלקו, [אחד לקה והיה מבעט, אחד לקה והיה מצחק, ואחד לקה ומבקש אוהבו, ואחד אמר למה הרצועה תלויה הכוני בה]. אחד לקה והיה מבעט, זה איוב שלקה ובעט, ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.