מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יג

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יג

  

[א] [יג, א] למנצח מזמור לדוד עד אנה ה' תשכחני נצח. זהו שאמר הכתוב ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע (זכריה ז יג), [אמר ר' יצחק] מדה כנגד מדה, אמר הקב"ה לפי שאמרתי ארבעה פעמים עד אנה, כדכתיב עד אנה ינאצוני (במדבר יד יא), ועד אנה לא יאמינו בי (שם שם /במדבר י"ד/), עד אנה מאנתם (שמות יו כח), עד מתי לעדה הרעה (במדבר יד כז), אף אתם עתידין לומר ארבעה פעמים עד אנה, ועתיד אני למסור אתכם ביד ארבעה מלכיות, ואתם אומרים בעת צרתכם ארבעה פעמים עד אנה, [עד אנה ה' תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.