מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה א

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה א

  

סימן א
[א] דברי קהלת בן דוד וגו'. שלשה נביאים נתנבאו דברי קינטורין ותלו נביאותן בעצמן, דברי עמוס, דברי ירמיהו, דברי קהלת. ולמה לא נאמר דברי שלמה, אלא על ידי (איסורין) [שאמריו] תלויין בהקהל. אמר רב הונא בשם ר' אחא משמר זה נכנס, ומשמר זה יוצא לשמוע חכמתו, [שנאמר] (אשרי עבדיך אשרי אנשיך) [אשרי אנשיך אשרי עבדיך וגו'] (מ"א =מלכים א'= י' ח'). א"ר יצחק על שם אז יקהל [שלמה] (שם /מלכים א'/ ח' א'), נקרא קהלת. בן דוד. מלך בן מלך, נביא בן נביא, חכם בן חכם, אבגינוס בן אבגינוס. א"ר אחא ב"ר חלבו אשר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.