מגן שאול הלכות גניבה פרק ט

מגן שאול הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ו
[ו] נשאלתי מעם הבחור וחשוב כה"ר יוסף בן חסון נר"ו על ההיא דכתב הרמב"ם אחד הגונב את הגדול או הגונב את הקטן בן יומו שכלו חדשיו בין זכר בין נקבה בין שהיה הגנב איש או אשה הרי אלו נהרגין שנאמר גונב נפש מכל מקום. וכתב הרב המגיד ז"ל וז"ל בין שהיה הגונב איש או אשה זה פשוט דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה כדאיתא פרק קמא דקידושין דף ל"ה ובב"ק דף ט"ו ואיתא בבריתא שם בסנהדרין עכ"ל וז"ל הגמרא בסנהדרין דף פ"ה ע"ב תנו רבנן כי ימצא איש גונב נפש מאחיו אין לי אלא איש שגנב ר"ל כשהגנב איש אש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.