מגן שאול הלכות ביאת המקדש פרק ב

מגן שאול הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה יב
[יב] שלחו מתם מעיר הקדש צפת תוב"ב.
לינהר לן מר במה שהקשתי על מ"ש מרן ז"ל בפ"ב מהלכות ביאת מקדש על מ"ש הר"ם במז"ל טמא שרץ וכיוצא בו והערל משלחים קרבנותיהם ומקריבין עליהם וכו'. וכתב מרן ז"ל וכתבו בתוס' דערל וטמא איך משלחין והא בעי סמיכה ותירצו דהכא מיירי בעופות אי נמי בבכור ומעשר דלא בעו סמיכה וכו'.
ודברי מרן ז"ל אחר נשיקות עפרות רגליו מרפסן איגרי דמדמייתי דברי תוס' אלו על דברי רבינו נראה דר"ל דהכי ס"ל והא ודאי לכאורה לא מצינן למיקם עלה דהאי מלתא מכמה אנפי חדא דהיה לו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.