מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ה

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ה

  

משנה א
בעשרה מאמרות נברא העולם הפירוש: דרך התנא הוא לשנות דרך גררא כל מה שדומה לאותה משנה שהיא מעין המסכתא, כמו ששנה במסכת כלים [פרק יז], כל השיעורין ברמון ובגרוגרות. וכן בפרק בא סימן [נדה מח ב], כל אותם דינין הדומין לבא סימן העליון, בידוע שבא התחתון. ובאחרון משביעית [פ"י מ"ט], כל רוח חכמים נוחה הימנו. ובמסכת ערכין [פ"ג פ"ד], כל הדינין שיש בהן להקל ולהחמיר, וכן אין פותחין. ובראשון מבכורות [פ"א מ"ז], כל הדינין הדומין למצות פדיה קודמת למצות עריפה. ובמשנת בכורים [פ"ב ופ"ד], הדברים השוים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.