מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ג

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ג

  

משנה א
עקביא בן מהללאל אומר הפירוש: עד כאן היה סדר אל המשנה, מכאן ואילך אין שם סדר, לא לפי זכירת החכמים בדורותיהם ובמעלתם, ולא לפי סדר הדברים. ואין זה קשה כלל, שהרי אמרו, אין סדר למשנה. ואעפ"י שבפרק הגוזל עצים [ב"ק קב א] וכן בפרק ראשון מע"ז [ז א], העלו דבחדא מסכתא יש סדר, זהו לענין אם יש שם מחלוקת ואח"כ סתם, או סתם ואחר כך מחלוקת, להודיענו על איזה מהם נסמוך לפסוק הלכה, אבל למסכתא זו שאין בה מחלוקת בענין הדינין, לא הקפיד המסדר בסדור המאמרים. ועקביא בן מהללאל הוא מגדולי התנאים הנזכרים ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.