מגיד משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

מגיד משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה א
[א] הסומא וכו' אבל החולה שתשש כחו וכו'. זה פשוט אין צריך ביאור והלשון די בכך שכיב מרע ואמרו כדקציר ורמי בערסיה פירוש חולה ומוטל על המטה:
הלכה ב
[ב] כיצד שכ"מ שצוה וכו'. זה מבואר בהרבה מקומות ומסקנת השמועה כר' יהושע פרק מי שמת (דף קנ"ז):
ודבר זה וכו'. פסק כרבא אמר ר"נ דאמרי מתנת שכ"מ מדרבנן בעלמא גזרה שמא תטרף דעתו עליו ומסקנא דמימריה אינה של תורה ועשאוה כשל תורה:
הלכה ג
[ג] לפיכך אם אמר וקנו וכו'. מימרא שם (דף קנ"ו:) אמר ר' לוי קונין קנין משכ"מ ואפילו ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.