מגיד משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

מגיד משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן וכו' כיצד מי שהלך וכו'. פרק יש נוחלין (דף קל"ב) ברייתא ובפרק מי שמת (דף קמ"ז:) נפסקה הלכה כר"ש בן מנסיא דאמר הכין ובכל נכסיו בדוקא:
לפיכך אם שייר וכו'. מפורש בברייתא כל נכסיו. ואל יקשה עליך מ"ש רב נחמן במי שמת (דף ק"נ:) חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם ואינו מונה דין זה עמהם מפני שכבר מנה שכיב מרע דתנן שכ"מ שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה ועל אותה משנה אמרו בגמ' מאן תנא דאזיל בתר אומדנא אר"נ ר"ש ב"מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.