מגיד משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

מגיד משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה א
[א] הנותן מתנה לחבירו וכו' עד כל אחד יכול לחזור בו. דבר פשוט הוא זה בהרבה מקומות וכבר נתבאר פ"ז מהל' מכירה דבדברים לבד אע"פ שלא קנה המקבל החוזר בו יש לו משום מחוסר אמנה במתנה מועטת כמו שנזכר שם:
הלכה ב
[ב] מחל לחבירו חוב וכו' עד כמו שביארנו. כבר נתבאר זה פ"ט מהל' מכירה:
הלכה ג
[ג] וכן האומר לחבירו מנה שיש לי וכו'. ג"ז נתבאר ממכירה וזהו דין מעמד שלשתן הנזכר בגמ':
הלכה ד
[ד] כדרך שאין צריכין עדים לענין מקח וממכר וכו'. ג"ז נתבאר פ"א מהלכות מכירה דלא א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.