מגיד משנה הלכות גניבה פרק ט

מגיד משנה הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה א
[א] כל הגונב נפש וכו'. זה מבואר בכתוב ואיתא בסנהדרין פרק אלו הן הנחנקין (דף פ"ו) בפירוש וכן המוכרו שם מבואר בברייתא:
על שני לאוין וכו' פסק הרב ז"ל כמ"ד לאו שניתן לאזהרת בית דין אין לוקין עליו וזה המחלוקת במקומות רבים מן הגמרא:
הלכה ב
[ב] אין הגנב חייב מיתת חנק וכו'. משנה שם (דף פ"ה:) פ' הנחנקין:
ואפילו לא נשתמש וכו'. זה מבואר בגמרא דקאמר עימור בפחות משוה פרוטה איכא בינייהו ופסק כת"ק דמתניתין:
ואף ע"פ שהנגנב ישן וכו'. זה מתבאר בסוגיא בפירוש דקאמר ישן דזג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.